Νέο Πρόγραμμα Απασχόλησης 15.000 Ανέργων, Ηλικίας 30-49 ετών.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 12:52

anakinoseis1Το Γραφείο Πληροφόρησης & Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, ξεκίνησε από τις 21/11/2017, η υποβολή αιτήσεων για το Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Απασχόλησης, που θα προσφέρει τη δυνατότητα σε 15.000 ανέργους, ηλικίας 30-49 ετών να απασχοληθούν από 12 έως και 15 μήνες σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, καθώς και να διευκολυνθεί η είσοδος των άνεργων στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα υλοποιεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.


Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται σε αυτό. Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης και όχι για περισσότερες από 25 ημέρες εργασίας ανά μήνα.

Η επιχορήγηση που δύνανται να λάβουν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπολογίζεται ως εξής:
Κατηγορία προσλαμβανόμενου άνεργου Ποσό επιχορήγησης
ανά ημέρα απασχόλησης

Εγγεγραμμένος άνεργος που διαθέτει κάρτα ανεργίας σε ισχύ για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την υπόδειξη από το ΚΠΑ2 15€/ ημέρα
Μακροχρόνια άνεργος που διαθέτει κάρτα ανεργίας σε ισχύ για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών πριν από την υπόδειξη από το ΚΠΑ2 18€/ ημέρα
Εγγεγραμμένος άνεργος δικαιούχος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), χωρίς ελάχιστο διάστημα ανεργίας 22€/ ημέρα
Εγγεγραμμένος άνεργος ωφελούμενος του Προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής (Πρόσκληση 2/2016) που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική τους άσκηση 15€/ ημέρα

Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα προσλάβουν μη μακροχρόνια άνεργους δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) για 3 ακόμα μήνες χωρίς επιχορήγηση.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι ηλικίας 30-49 ετών:
 Εγγεγραμμένοι άνεργοι που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την υπόδειξη από το ΚΠΑ2
 Μακροχρόνια άνεργοι που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών πριν από την υπόδειξη από το ΚΠΑ2
 Εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, τουλάχιστον 1 ημέρα πριν την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης(ΚΕΑ), χωρίς ελάχιστο διάστημα ανεργίας
 Εγγεγραμμένοι άνεργοι, ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» (Πρόσκληση 2/2016) που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική τους άσκηση
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους λόγω καταγγελίας σύμβασης (απόλυση χωρίς αντικατάσταση) στο χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά Αίτηση Υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – Υπεύθυνη Δήλωση στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη κλειδάριθμου.
Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε κλειδάριθμο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο οφείλει να επισκεφτεί την Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ όπου ανήκετε, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
o Ατομικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου
o Νομικά πρόσωπα: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, ΦΕΚ Σύστασης της εταιρείας, Φ.Ε.Κ. ορισμού του νομίμου εκπροσώπου και αντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας

Οι αναλυτικοί όροι του προγράμματος περιλαμβάνονται στην Δημόσια Πρόσκληση Νo 15/2017 για Υποβολή Αιτήσεων στο Πρόγραμμα Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για την Απασχόληση 15.000 Ανέργων Ηλικίας 30-49 Ετών (82044/20-11-2017 – ΑΔΑ: Ω7094691Ω2-ΠΩ8) του ΟΑΕΔ.

Απευθυνθείτε στο Γραφείο Πληροφόρησης & Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου για:

 Αναλυτική ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος
 Καθοδήγηση στη διαδικασία αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα, μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ
 Υπηρεσίες διασύνδεσης των επιχειρήσεων με ενδιαφερόμενους ανέργους για συμμετοχή στο πρόγραμμα

download file