Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα "Αθληση για Ολους".

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄και Γ΄ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87 Α ), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» ( ΦΕΚ 54 Α ).


4. Την υπ. Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 1774/Β΄/17-06-2016 ) 08-10-2013/ΑΔΑ «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».
5. Τον Ν. 4151/2013 άρθρο 29 με το οποίο οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ' αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (Α΄ 280).
6. Την υπ' αριθμ. 23 / 20-03-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας με θέμα «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη τεσσάρων ( 4 ) πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου από χορηγίες εταιριών της περιοχής προς το Νομικό Πρόσωπο».

7. Τις ανάγκες των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των υπηρεσιών «Άθλησης για Όλους».
8. Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Δ/νσης Άθλησης για όλους με θέμα: «Έγκριση Κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ( Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2017-2018», όπου μας εγκρίνονται τέσσερις ( 4 ) καθηγητές φυσικής αγωγής.
9. Το έγγραφο με υπ' αριθμόν πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444247/23485/2310/1586, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Δ/νσης Άθλησης για Όλους, όπου μας εγκρίνονται πέντε γενικά τμήματα προγραμμάτων άθλησης για όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2017-2018.
10. Την υπ' αριθμ. 114 / 23-11-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας με θέμα «Λήψη απόφασης για την έγκριση προκήρυξης για την πρόσληψη τεσσάρων ( 4 ) πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων».
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας με αρ. ΦΕΚ 2169 / 27-09-2011

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη τεσσάρων ( 4 ) πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 31/07/2018 ( λήξη του προγράμματος ), με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2017-2018, για τις εξής ειδικότητες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
01 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2 ΕΩΣ
31-07-2018 Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής ειδικότητα: Αθλητικές δραστηριότητες κλειστών χώρων ή αεροβικής ή γυμναστικής ή άσκησης σε γυμναστήρια ((με γνώσεις Ζούμπα, pilates, yoga, αεροβικής)
02 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΕΩΣ
31-07-2018 Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής ειδικότητα: ρυθμική γυμναστική
03 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΕΩΣ
31-07-2018 Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής ειδικότητα: κωπηλασία
ΣΥΝΟΛΟ 4

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Έντυπο αίτησης
2. Πτυχίο φυσικής αγωγής όπως αναφέρεται στον πίνακα 1 της ανακοίνωσης, αναγνωρισμένο από την Ελλάδα.
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ( μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων ) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα ( αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα.
6. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική ενότητα και
• Ο υποψήφιος δηλώνει, ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα ( καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση )
8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
9. Έγγραφο που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής:
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την 26869/01-10-2013 Υπουργική απόφαση ( ΦΕΚ 2527/08-10-2013/ΑΔΑ: ΒΛΛΚΓ-39Η ) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ( Π.Α.γ.Ο.) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

Τυπικά προσόντα
Βασικό πτυχίο: βαθμός πτυχίου ( οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3)
Μεταπτυχιακοί τίτλοι: ( Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master: 0,5 μονάδες – διδακτορικό: 1 μονάδα ) επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους.
Εμπειρία: ( Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι 60 μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες ενώ για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120 οι μονάδες θα υπολογίζονται αρ. μηνών * ώρες απασχόλησης το μήνα * 0,08 μονάδες / 120 ).
Πολυτεκνία ( βαθμολογείται με 2 μονάδες ) Ανήλικα τέκνα ( 0,3 μονάδες για τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο )
Μονογονεϊκή οικογένεια: ( 0,5 μονάδες για κάθε ένα ( 1 ) τέκνο του )

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψη
• Ο χρόνος κτήσης πτυχίου
• Η εντοπιότητα
• Η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο

Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις
Απαραίτητη προϋπόθεση ( με ποινή αποκλεισμού ) για τους επιτυχόντες είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού υγείας ( ψυχικής και σωματικής υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο ).
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων που συστάθηκε με την υπ΄αριθ. 114 / 23-11-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ( 10 ) ημερών στα γραφεία του, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας του Δήμου Ασπροπύργου ( Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήνης 2, Ασπρόπυργος ) τηλέφωνα επικοινωνίας 2105577862, 2105579470, 5579431 κατά τις ώρες 09:00π.μ. – 14:00μ.μ. μέσα σε προθεσμία δέκα ( 10 ) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης πρόσληψης σε δύο τοπικές εφημερίδες του Νόμου Αττικής.
Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρία ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για την διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2105577862, 2105579470, 5579431 στην υπάλληλο του Νομικού Προσώπου Αλεξάνδρα Τσίγκου.
Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας Δήμου Ασπροπύργου ( Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήνης 2, Ασπρόπυργος ) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε δύο
( 2 ) τοπικές εφημερίδες του Νομού Αττικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

download file

   

proodos

   
   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου