Περί έγκρισης προσωρινών πινάκων κατάταξης της προκήρυξης ΣΟΧ 1 (Α.Π.: 517/28.12.2017

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου 2018 20:52

Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Η Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η  Δ Η Μ Ο Υ anakinoseis1 Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Υ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΗ 7 , ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – Τ.Κ. 19300 ΤΗΛ:216 800 2441

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2ης./2018
συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α
Αρ. Αποφ. 3 ΘΕΜΑ : Περί έγκρισης προσωρινών πινάκων κατάταξης της προκήρυξης
ΣΟΧ 1 (Α.Π.: 517/28.12.2017).
Στον Ασπρόπυργο και στο κτίριο της Κ.Ε.Δ.Α., σήμερα την 2η Φεβρουαρίου
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Α. κατόπιν της με αριθμ. Πρωτ. 127/ 26-1-
2018 εγγράφου Προσκλήσεως της Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος την
26-1-2018, ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται και από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης,
και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δημοτικού
και Κοινοτικού Κώδικα.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών
(7) παραβρέθηκαν παρόντες (5) απόντες (2).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
2. ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
4. ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΤΣΙΛΕΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΠΩΝ
6.ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η κύρια πρόεδρος συνεχιζόμενης της τακτικής συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης περί του εν περιλήψει αντικειμένου, καταθέτει στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου
(Κ.Ε.Δ.Α.), τα εξής:
1
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου
με την υπ’ αριθμ. 1/17.-2017 απόφασή του ενέκρινε την πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Καλλιτεχνικού προσωπικού είκοσι δύο (22) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για τα προγράμματα «Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π.), που λειτουργούν από την Δημοτική Κοινωφελή
Επιχείρηση του Δήμου Aσπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.), στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2017-2018.

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ