Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων .14/03/2018

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ο Δήμος Ασπροπύργου καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχων (με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης), μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου να υποβάλουν, εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Ασπροπύργου, (οδός Λ. Δημοκρατίας 18, Τ.Κ 19300), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π./ πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή μελετητικού τους πτυχίου, το οποίο να είναι σε ισχύ.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Συνημμένα:
1. Αίτηση Ενδιαφερομένων
2. Πίνακας Κατηγοριών Δημοσίων Έργων
3. Πίνακας Κατηγοριών Μελετών

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικής Υπηρεσίας
Πολεοδομίας
Αειφόρου Ανάπτυξης
& Περιβάλλοντος

Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, να υποβάλουν αιτήσεις ενδιαφέροντος
(Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο εργοληπτικό ή μελετητικό, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση τους) .

1. ΑΙΤΗΣΗ

Αριθμός Μητρώου
ΤΕΕ/ΕΕΤΕΜ :

Αριθμός ΜΕΕΠ ή εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα ή Μελετητικού πτυχίου:

Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Εκδούσα Αρχή:

Ειδικότητα:

Χρόνος κτήσεως διπλώματος:

Τάξη Πτυχίου:

Επωνυμία:

Α.Φ.Μ.:

ΔΟΥ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΡΑΣ

Οδός & Αριθμός:

Τ.Κ./Πόλη:

Τηλέφωνα: Κινητό: Σταθερό:

Email:

2.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
(Παρακαλούμε σημειώστε με V το/τα αντίστοιχο/α γνωστικό/ά σας αντικείμενο/α)

Οδοποιϊα

Οικοδομικά

Υδραυλικά

Λιμενικά

Ηλεκτρομηχανολογικά

Βιομηχανικά Ενεργειακά
Πλωτών Έργων & Εγκαταστάσεων Ναυπηγείων
Αποκαλύψεως Μεταλλείων

Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Πρασίνου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
Επιθυμώ να εγγραφώ και στον κατάλογο του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της Απ' ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου.

(Παρακαλούμε σημειώστε με V αντίστοιχα ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

ΝΑΙ ΟΧΙ

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
(Παρακαλούμε σημειώστε με V το/τα αντίστοιχο/α γνωστικό/ά σας αντικείμενο/α)

1) Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες

2) Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες

3) Οικονομικές Μελέτες

4) Κοινωνικές Μελέτες

5) Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας

6) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
7) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτηρίων, οικισμών και τοπίου

8) Στατικές Μελέτες, μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων

9) Μελέτες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές μελέτες

10) Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής, αερολιμένων και Κυκλοφοριακές Μελέτες

11) Μελέτες Λιμενικών Έργων

12) Μελέτες Μεταφορικών Μέσων, χερσαίων, πλωτών, εναέριων
13) Μελέτες Υδραυλικών Έργων, εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων
14) Ενεργειακές Μελέτες, θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας

15) Βιομηχανικές Μελέτες προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας
16) Μελέτες Τοπογραφίας, γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματολογικές και τοπογραφικές

17) Χημικές Μελέτες και Έρευνες

18) Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων

19) Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες

20) Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες

21) Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες

22) Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες
23) Γεωλογικές Μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)
24) Δασικές Μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων,
δασοτεχνικής διευθέτησης, ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών)

25) Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χωρών και Έργων Πρασίνου

26) Μελέτες Αλιευτικές

27) Περιβαλλοντικές Μελέτες Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. (256/1998)

28) Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Επιθυμώ να εγγραφώ και στον κατάλογο του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της Απ' ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου.

(Παρακαλούμε σημειώστε με V αντίστοιχα ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

ΝΑΙ ΟΧΙ

download file

   

proodos

   
   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου