Κατασκευή Γηπέδων Αντισφαίρισης.29/08/2018

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 06:56

anakinoseis1Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011),
2. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2-11 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26 του Ν. 4024/2011),
3. Τις αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ/Β/2540/7-11-2011) και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»,
4. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011» «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση».
5. Την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής - σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3669/2008 - του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»

Γνωστοποιούμε

Ότι η Διεύθυνση Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών, την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ».

Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

download file