ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 07 Δεκεμβρίου 2018 02:43

anakinoseis1ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87 Α ), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.


3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» ( ΦΕΚ 54 Α ).
4. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ1774/Β΄/17-06-2016) Υπουργική απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους»

5. Τον Ν. 4151/2013 άρθρο 29 με το οποίο οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ' αριθ. 33/2006 ΠΥΣ ( Α΄ 280 ).
6. Το υπ' αριθ. 384/04.04.2018 έγγραφο του Νομικού Προσώπου προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποστολής αιτημάτων των ΟΤΑ Α΄ & Β΄ Βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ( Π.Α.γ.Ο. ), περιόδου 2018 – 2019
7. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/528 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών με θέμα: «Έγκριση Κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ( Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2018-2019».
8. Την υπ' αριθ. 41/330/27-03-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας» με θέμα «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη επτά ( 7 ) πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ( Π.Α.γ.Ο ) για την περίοδο 2018-2019, με κάλυψη της δαπάνης από το αντίτιμο που θα καταβάλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων»

9. Την υπ' αριθ. 117/1793/28.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με θέμα: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή και έγκριση προσλήψεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Άθληση για Όλους» περιόδου 2018-2019
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας με αρ. ΦΕΚ 2169 / 27-09-2011

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη επτά ( 7 ) πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 31/07/2019 (λήξη του προγράμματος), με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019, για τις εξής ειδικότητες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
01 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2 ΕΩΣ
31-07-2019 Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής ειδικότητα: Αθλητικές δραστηριότητες κλειστών χώρων ή αεροβικής ή γυμναστικής ή άσκησης σε γυμναστήρια ((με γνώσεις Ζούμπα, pilates, yoga, αεροβικής)
02 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΕΩΣ
31-07-2019 Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής ειδικότητα: ρυθμική γυμναστική
03 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΕΩΣ
31-07-2019 Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής ειδικότητα: κωπηλασία
04 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΕΩΣ
31-07-2019 Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής ειδικότητα:
Ποδόσφαιρο
05 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΕΩΣ
31-07-2019 Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής ειδικότητα:
Πάλη

06 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΕΩΣ
31-07-2019 Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής ειδικότητα:
Tae Kwon do
ΣΥΝΟΛΟ 7

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1. Έντυπο αίτησης
2. Πτυχίο φυσικής αγωγής όπως αναφέρεται στον πίνακα 1 της ανακοίνωσης, αναγνωρισμένο από την Ελλάδα.
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ( μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων ) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα ( αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα.
6. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική ενότητα και
• Ο υποψήφιος δηλώνει, ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα ( καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση )
8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
9. Έγγραφο που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής:
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ1774/Β΄/17-06-2016) Υπουργική απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους»

Τυπικά προσόντα
Βασικό πτυχίο: βαθμός πτυχίου ( οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3)
Μεταπτυχιακοί τίτλοι: ( Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master: 0,5 μονάδες – διδακτορικό: 1 μονάδα ) επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους.
Εμπειρία: ( Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι 60 μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες ενώ για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120 οι μονάδες θα υπολογίζονται αρ. μηνών * ώρες απασχόλησης το μήνα * 0,08 μονάδες / 120 ).
Πολυτεκνία ( βαθμολογείται με 2 μονάδες ) Ανήλικα τέκνα ( 0,3 μονάδες για τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο )
Μονογονεϊκή οικογένεια: ( 0,5 μονάδες για κάθε ένα ( 1 ) τέκνο του )

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψη
• Ο χρόνος κτήσης πτυχίου
• Η εντοπιότητα
• Η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο

Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις
Απαραίτητη προϋπόθεση ( με ποινή αποκλεισμού ) για τους επιτυχόντες είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού υγείας ( ψυχικής και σωματικής υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο ).
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ( 10 ) ημερών στα γραφεία του, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας του Δήμου Ασπροπύργου (Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήνης 2, Ασπρόπυργος) τηλέφωνα επικοινωνίας 2105577862, 2105579470, 5579341 κατά τις ώρες 09:00π.μ. – 14:00μ.μ. μέσα σε προθεσμία δέκα ( 10 ) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης πρόσληψης σε δύο τοπικές εφημερίδες του Νόμου Αττικής.
Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρία ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για την διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2105577862, 2105579470, 5579341 στον υπάλληλο του Νομικού Προσώπου Αχιλλέα Πίνη.
Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας Δήμου Ασπροπύργου» ( Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήνης 2, Ασπρόπυργος ) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε δύο ( 2 ) τοπικές εφημερίδες του Νομού Αττικής.

Ο Πρόεδρος Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

download file