ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΟΥΝ ΤΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016. 20/01/2016

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς τμήματος Διοίκησης/Διοικητικών/Οικονομικών θεμάτων-Γραμματειακής και Tεχνικής Υποστήριξης του Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου λαμβάνοντας υπόψη :
• Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 209 και της παραγράφου 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/06 σύμφωνα με τις οποίες οι κάθε είδους υπηρεσίες που αναθέτουν οι Δήμοι, εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α΄).
• Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Π.Δ. 28/1980 από τον συνδυασμό των οποίων συνάδει ότι ο έλεγχος και η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των ανατιθέμενων υπηρεσιών και εργασιών των δήμων διενεργείται από επιτροπή που αποτελείται από δύο υπαλλήλους του Δήμου και από ένα μέλος του Δημοτικού του Συμβουλίου. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφασή του (του Δ.Σ.) ενώ οι υπάλληλοι από τον Δήμαρχο του Δήμου.
• Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 σύμφωνα με τις οποίες οι προμήθειες των Δήμων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)


• Τις διατάξεις του άρθρου 28 της υπ' αριθμόν 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) σύμφωνα με τις οποίες η παραλαβή των προς προμήθεια υλικών των δήμων γίνεται από επιτροπή παραλαβής
• Τις διατάξεις της παραγράφου 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 σύμφωνα με τις οποίες η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και παρεχόμενων υπηρεσιών/εργασιών, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των απ' ευθείας αναθέσεων των δήμων γίνεται από επιτροπές
• Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης»
• Την υπ' αριθμό πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του ν.4024/2011)
• Την υπ' αριθμό πρωτοκ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/11 (ΦΕΚ 2540 Β/7-11-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»
• Την υπ' αριθμό πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-11 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»
• Την υπ' αριθμό πρωτοκ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»»
• Την υπ' αριθμό 3 / 14 – 01 -2016 απόφαση Προέδρου ΔΣ αναφορικά με την τοποθέτηση της κας Σωτηροπούλου Αργυρώς ως προϊσταμένης του αυτοτελούς τμήματος Διοίκησης/Διοικητικών/Οικονομικών θεμάτων-Γραματειακής και τεχνικής Υποστήριξης Π.Κ.. του Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι στις 20/.01./2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., στο κτίριο που στεγάζονται μεταξύ άλλων και οι διοικητικές υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. (επί της οδού Αλέκου Παναγούλη 13 στον Ασπρόπυργο) θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που υπηρετούν στο ν.π.δ.δ. για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των προβλεπόμενων από την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, επιτροπών προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών/εργασιών ως ακολούθως :

Α. Επιτροπή παραλαβής προμηθειών
Για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής η κλήρωση θα διενεργηθεί ανάμεσα στους υπαλλήλους κατηγορίας Δ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε. που υπηρετούν στο Ν.Π.Δ.Δ.
Β. Επιτροπή καλής εκτέλεσης των ανατιθέμενων εργασιών/υπηρεσιών
Για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής η κλήρωση θα διενεργηθεί ανάμεσα στους υπαλλήλους κατηγορίας Δ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε. που υπηρετούν στο Ν.Π.Δ.Δ.
Γ. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των προσφορών αυτών και απευθείας ανάθεσης
Για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής η κλήρωση θα διενεργηθεί ανάμεσα στους υπαλλήλους κατηγορίας Δ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε. που υπηρετούν στο Ν.Π.Δ.Δ.
Δ. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών παρεχόμενων υπηρεσιών/εργασιών, αξιολόγησης των προσφορών αυτών και απευθείας ανάθεσης
Για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής η κλήρωση θα διενεργηθεί ανάμεσα στους υπαλλήλους κατηγορίας Δ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε. που υπηρετούν στο Ν.Π.Δ.Δ.

Η διενέργεια της ανωτέρω κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί από την Προϊσταμένη του αυτοτελούς τμήματος Διοίκησης/Διοικητικών/Οικονομικών θεμάτων - Γραμματειακής και Τεχνικής Υποστήριξης του Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου, ενώπιον δύο (2) τουλάχιστον μαρτύρων
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, στον ιστότοπο (site) και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» του Ν.Π.Δ.Δ..

download file

   

proodos

   

 

 

Παλαιότερες εκδηλώσεις:

   
   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου