ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΟΥΝ ΤΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 09:28

anakinoseis1Η Προισταμένη του Αυτοτελούς τμήματος Διοίκησης - Διοικητικών/Οικονομικών θεμάτων-Γραμματειακής και Τεχνικής Υποστήριξης του Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου, λαμβάνοντας υπόψη :

• Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 209 και της παραγράφου 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/06 σύμφωνα με τις οποίες οι κάθε είδους υπηρεσίες που αναθέτουν οι Δήμοι εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α΄).


• Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Π.Δ. 28/1980 από τον συνδυασμό των οποίων συνάδει οτι ο έλεγχος και η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των ανατιθέμενων υπηρεσιών και εργασιών των Δήμων διενεργείται από επιτροπή που αποτελείται απο δύο υπαλλήλους του Δήμου και από ένα μέλος του Δημοτικού του Συμβουλίου. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφασή του (του Δ.Σ.) ενώ οι υπάλληλοι από τον Δήμαρχο.
• Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84), σύμφωνα με τις οποίες τα έργα, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.869,40 € (πρώην δύο εκατομμύρια δραχμές), παραλαμβάνονται από δύο δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι συντάσσουν βεβαίωση για την καλή εκτέλεση και το εύλογο της δαπάνης του έργου καθώς κι οτι οι σύμβουλοι μπορεί να ορίζονται για την παραλαβή όλων των έργων που εκτελούνται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.
• Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης»
• Την υπ' αριθμόν πρωτοκ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του ν.4024/2011)
• Την υπ' αριθμόν πρωτοκ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/11 (ΦΕΚ 2540 Β/7-11-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»
• Την υπ' αριθμόν πρωτοκ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-11 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση,παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»
• Την υπ' αριθμόν πρωτοκ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»»
• Την υπ' αριθμόν 3/14-01-2016 απόφαση Προέδρου αναφορικά με την τοποθέτηση της κας Σωτηροπούλου Αργυρώς ως προϊσταμένης του αυτοτελούς τμήματος Διοίκησης - Διοικητικών/Οικονομικών θεμάτων - Γραμματειακής και Τεχνικής Υποστήριξης του Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι στις 20/01/2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα .14.:00. μ.μ., στο κτίριο που στεγάζονται μεταξύ άλλων και οι διοικητικές υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. (επί της οδού Αλέκου Παναγούλη 13 στον Ασπρόπυργο) θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών στις οποίες, υποχρεωτικά ή δυνητικά, συμμετέχουν και αιρετά μέλη της διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ..
Συγκεκριμένα :
• Επιτροπή ελέγχου και πιστοποίησης της καλής εκτέλεσης των ανατιθέμενων εργασιών και υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2016

• Επιτροπή παραλαβής μικρών έργων μέχρι του ποσού των 5.869,40 € οικονομικού έτους 2016

Η διενέργεια της ανωτέρω κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί απο την Προισταμένη του αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης - Διοικητικών/Οικονομικών θεμάτων - Γραμματειακής και Τεχνικής Υποστήριξης του Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου, ενώπιον δύο (2) τουλάχιστον μαρτύρων
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, στον ιστότοπο (site) και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» του Ν.Π.Δ.Δ..

Η προϊσταμένη του αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης -Διοικητικών/Οικονομικών θεμάτων - Γραμματειακής και Τεχνικής Υποστήριξης του Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου

Σωτηροπούλου Αργυρώ

download file