Αντιδήμαρχος Σαββίδης Παντελής

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

savvidis

ΑΠΟΦΑΣΗ 3261/2014

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

 2.  2. Τις διατάξεις των άρθρων 94& 95 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ.10 ζ΄ και 10η΄ του άρθρου 18 του Ν.38702010.

3. Την υπ΄ αριθμ. 45892/11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β΄1292), όπως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ασπροπύργου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.

4. Τις διατάξεις του N3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/08-06-2006), ¨Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων¨ (Δ.Κ.Κ).

5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ασπροπύργου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του έτους 2011, έχει πραγματικό πληθυσμό πάνω από είκοσι χιλιάδες έναν (20001) κατοίκους (ΦΕΚ 715β/12-06-2002).

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, δημοσιεύτηκε δε στo υπ' αριθμ. ΦΕΚ 1425,τ.Β΄/16-06-2011).

8. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (Κ.Δ.Δ), περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών.

Περισσότερα...

Αντιδήμαρχος Καραμπούλας Αντώνιος

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

karampoylas

ΑΠΟΦΑΣΗ 3259/2014

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

 2. Τις διατάξεις των άρθρων 94 & 95 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ.10 ζ΄ και 10η΄ του άρθρου 18 του Ν.38702010.

3. Την υπ΄ αριθμ. 45892/11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β΄1292), όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ασπροπύργου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.

5. Τις διατάξεις του N3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/08-06-2006), ¨Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων¨ (Δ.Κ.Κ).

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ασπροπύργου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του έτους 2011, έχει πραγματικό πληθυσμό πάνω από είκοσι χιλιάδες έναν (20001) κατοίκους (ΦΕΚ 715β/12-06-2002).

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, δημοσιεύτηκε δε στo υπ' αριθμ. ΦΕΚ 1425,τ.Β΄/16-06-2011).

8. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (Κ.Δ.Δ), περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών.

Περισσότερα...

Αντιδήμαρχος Κωνσταντινίδης Αβραάμ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

avraam

ΑΠΟΦΑΣΗ 3260/2014

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

 2. Τις διατάξεις των άρθρων 94& 95 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ.10 ζ΄ και 10η΄ του άρθρου 18 του Ν.38702010.

3. Την υπ΄ αριθμ. 45892/11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β΄1292), όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ασπροπύργου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.

5. Τις διατάξεις του N3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/08-06-2006), ¨Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων¨ (Δ.Κ.Κ).

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ασπροπύργου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του έτους 2011, έχει πραγματικό πληθυσμό πάνω από είκοσι χιλιάδες έναν (20001) κατοίκους (ΦΕΚ 715β/12-06-2002).

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, δημοσιεύτηκε δε στo υπ' αριθμ. ΦΕΚ 1425,τ.Β΄/16-06-2011).

8. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (Κ.Δ.Δ), περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών.

Περισσότερα...

Οι Εκλογές τελείωσαν, λοιπόν, «τα κεφάλια μέσα» από αύριο, με γνώμονα την εθνική επιβίωση, την ομοψυχία και τη συνοχή των Ασπροπύργιων

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

nikos-meletiou-orkomosia-620x340Μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, παρουσία εκατοντάδων Ασπροπύργιων, του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Ιωάννη Βασιλείου, του Βουλευτή Αττικής κ. Αλέξη Μητρόπουλου, του Δημάρχου Φυλής κ. Χρήστου Παππού, και εκπροσώπων όλων των γειτονικών Δήμων, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014, στην αίθουσα εκδηλώσεων (¨Δ. Καλλιέρης¨) του Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου, η τελετή

Περισσότερα...

Mετατίθεται για την επόμενη τακτική συνεδρίαση του οργάνου (Εκτελεστική Επιτροπή).

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΛόγω του γεγονότος ότι, η κανονική άδεια των υπαλλήλων που εκλήθησαν στην τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ( την 26η Αυγούστου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00), συμπίπτει με την ορισθείσα - αρχικώς - ημερομηνία, η κλήση τους μετατίθεται για την επόμενη τακτική συνεδρίαση του οργάνου (Εκτελεστική Επιτροπή).

                  O Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
                                                                                              Νικόλαος Ι. Μελετίου
                                                                                         Δήμαρχος Ασπροπύργου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 28 ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ ΓΙΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ και 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

likio aspropyrgoyΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 28 ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ ΓΙΑ 2ο Γυμνάσιο και 3ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου
 Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ασπροπύργου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ'ευθείας ανάθεση, κατόπιν συλλογής προσφορών, προμήθειας και τοποθέτησης 28 λευκών πινάκων για τις ανάγκες του 2ου Γυμνασίου και 3ου Γυμνασίου Ασπροπύργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν οικονομική προσφορά.

Περισσότερα...

Πρόσληψη Δεκατριών (13) Καθαριστριών με ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

dimotiko aspropyrgouΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(Σ.Μ.Ε. 1/2014) για την Πρόσληψη Δεκατριών (13) Καθαριστριών με ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
Η Α/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ασπροπύργου,
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Το άρθρο 50 του Ν. 4186/2013, με το οποίο παρατείνεται το καθεστώς της σύναψης των συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας των σχολικών κτηρίων μέσω των σχολικών επιτροπών για τα δύο επόμενα σχολικά έτη.

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

likio aspropyrgoyΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Η Β/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ασπροπύργου
Έχοντας υπόψη:

Περισσότερα...

   

proodos

   
   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου