Εγκριση Τελικών Πινάκων.31/12/2018

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Εγκριση Τελικών Πινάκων.

Εγκριση Τελικών Πινάκων.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Εγκριση Τελικών Πινάκων.

Ανακοίνωση για "Περιοδεύων".

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Σας κάνουμε γνωστό ότι όσοι είναι γεννημένοι το έτος 2001 πρέπει να παρουσιαστείτε στα κατά τόπους ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) των δήμων...

 

Στρατολογία

 

download file

 

Κ.Ε.Δ.Α. - Αμοιβές και έξοδα Παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ΚΔΑΠ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 27ης./2018 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α:

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των αριθμ. πρωτ. 3769/21-12-2018 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Αμοιβές και έξοδα Παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ΚΔΑΠ.», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3264/06-122018 διακήρυξη

download file

Κ.Ε.Δ.Α. - Έγκριση προσωρινών πινάκων κατάταξης της προκήρυξης ΣΟΧ 3/2018

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 27ης./2018 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α:

Περί έγκρισης προσωρινών πινάκων κατάταξης της προκήρυξης ΣΟΧ 3/2018

download file

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της Δράσης
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 
(Περίοδος 2018-2019)
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

download file

Περισσότερα...

Έγκριση των τελικών πινάκων κατάταξης της ΠΡΟΚ.ΣΟΧ 1/18.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Έγκριση των τελικών πινάκων κατάταξης της ΠΡΟΚ.ΣΟΧ 1/18.

Νέα Προγράμματα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ανέργων .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Το Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου ενημερώνει ότι, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών, σε δύο νέα Προγράμματα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Απασχόληση άνεργων.
• Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση 6.000 άνεργων έως 39 ετών, απόφοιτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization – RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας. Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα εντάσσονται:
Α. Επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς:
α. Μεταποίηση-Βιομηχανία

Περισσότερα...

   

proodos

   
   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου