Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ασπροπύργου», με κωδ. MIS 372889 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος « ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013 », με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013 14:14
Εμφανίσεις: 1599

espadeltia typoy

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ασπροπύργου», με Κωδ. MIS 372889 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος « ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013 .», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 6/12/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στο Πρωτόκολλο Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 18. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.