ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19/11/2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ :ΟΙΚ. 951
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013»,
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΝ»

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Ο Δήμος Ασπροπύργου, με διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 18 και Τ.Κ. 19300, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομικής άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ»

Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του έργου, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου για την ωρίμανση / υλοποίηση έργων, τα οποία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Στόχος είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου στις διαδικασίες ωρίμανσης / επίβλεψης / παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, διασφαλίζοντας την επιτάχυνση της υλοποίησης τους, την ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης, της παρακολούθησης και του αποτελέσματος της υλοποίησης, και την άμεση απορρόφηση των εγκεκριμένων κοινοτικών και εθνικών πόρων.
Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Δήμος Ασπρόπυργου
Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00) ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, όπου ο αναλογούν ΦΠΑ είναι 9.349,59 EUR και η τιμή χωρίς το ΦΠΑ 40.650,41 EUR.
Τα Τεύχη που συνοδεύουν την Προκήρυξη διατίθενται από το Δήμο Ασπροπύργου (Λ. Δημοκρατίας 18, πληρ. Κ. Αγγελοπουλος τηλ. 2132006418) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 εως 13:00.
Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη δωρεάν, την επομένη σχετικής αιτήσεως μέχρι την παραμονή του διαγωνισμού, από την Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Ασπροπύργου
.
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης, έως και έξι (6) μήνες σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησης του έργου.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη, έχουν:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.
β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών: προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-12-2013 και ώρα 10:30 π.μ., με ώρα ενάρξεως 10:00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Οι προσφορές θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αναλυτικής προκήρυξης.
Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του αντικειμένου του έργου.
Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά.
Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές θα ισχύουν για δύο (2) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών.
Εγγύηση συμμετοχής: Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% (2.032,52 €) της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ( (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) του έργου. Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές για μέρος του έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Λοιπές πληροφορίες: Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο:.20 - 11-2013
Έξοδα δημοσίευσης : Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

   

proodos

   

 

 

Παλαιότερες εκδηλώσεις:

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου