Περιληπτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Γραφικής Υλης των σχολείων Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimoΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ασπροπύργου διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την « Προμήθεια γραφικής ύλης των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης », προϋπολογισμού € 47.071,88, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της μελέτης από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Αγ. Μαρίνης 2 (3ο όροφος)- Ασπρόπυργος. Προσφορές θα παραδίδονται στην επιτροπής αξιολόγησης των διαγωνισμών την Παρασκευή 9/1/2015 από τις 13.30-14.00.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι 2% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των (εννιακοσίων σαράντα ένα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά) .941,43 ευρώ.
Σε περίπτωση που κατατεθεί προσφορά για μέρος της προμήθειας τα ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του προϋπολογισμού της ομάδας ή των ομάδων των ειδών για τα οποία θα κατατεθεί η προσφορά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ασπροπύργου, επί της οδού Αγ. Μαρίνης 2- 3ος όροφος- τηλ. 2132006532.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ

download file,download file,download file

Περιληπτική Διακήρυξη-Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Περιληπτική Διακήρυξη-Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας

Το “Attica tv” προκηρύσσει ανοικτό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της παραγωγής και διαχείρισης ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimoΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης, Δήμου Ασπροπύργου,"Attica tv"
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε, του Ν. 3852/10, των άρθρων 192 παρ. 1 και 199 παρ. 2 του Ν. 3463/06 και του Π.Δ. 270/81 περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων, τις διατάξεις των Ν. 2946/2001, Κ.Υ.Α. 52138/03, Κ.Υ.Α. 61818/04, Ν. 1900/90, Ν. 2696/99, και τις διατάξεις του Νόμου 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις του και ειδικότερα η περ. β της παρ. 12 του άρθρου 1.
Προκηρύσσει ανοικτό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της παραγωγής και διαχείρισης ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του μηνιαίου χρόνου λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης, Δήμου Ασπροπύργου, «Attica tv», με τους παρακάτω όρους:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί, η ανάθεση της παραγωγής και διαχείρισης ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του μηνιαίου χρόνου λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού, έναντι μηνιαίου τιμήματος.
Ο ανάδοχος θα καταβάλει στη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεόρασης, Δήμου Ασπροπύργου, "Attica tv", κάθε πρώτη ( 1η ) του μηνός καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης (δώδεκα μήνες), πάγια χρηματικό ποσό το οποίο αποτελεί αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας, και ανέρχεται κατ΄ ελάχιστο σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) μηνιαίως. Οι λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, που δεν αποτελούν τμήμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής, στη δημοπρασία, έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία οιασδήποτε νομικής μορφής που ασκεί κατ΄ επάγγελμα ανάλογες εργασίες, γεγονός το οποίο θα πιστοποιείται από το οικείο Επιμελητήριο, κατά τους όρους, που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στην οποία είναι εγκατεστημένος.
Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όλοι όσοι έχουν κηρυχτεί έκπτωτοι από προηγούμενες συμβάσεις του Δημοσίου, είτε οι ίδιοι, είτε μέσω εταιρειών, στις οποίες είτε είναι μέλη της διοικήσεως τους ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους, είτε κατέχουν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του 30%, των μετοχών, των μεριδίων ή μερίδων κλπ..
ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΞΗΡΥΞΗΣ
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 8/1/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης, Δήμου Ασπροπύργου, "Attica tv", με κλειστές, έγγραφες, πλειοδοτικές προσφορές. Τόπος της δημοπρασίας ορίζεται η έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης, Δήμου Ασπροπύργου, "Attica tv", στην οδό Αγ. Μαρίνας 2, στον Ασπρόπυργου, τηλ. 210-5582303, και ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του οριζομένου –στη διακήρυξη- ελάχιστου ορίου προσφοράς και για χρονικό διάστημα ενός έτους της σύμβασης, ήτοι είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000€). Αυτή θα βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση αναγνωρισμένης ελληνικής Τράπεζας πρώτης τάξεως, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας πρώτης τάξεως, κράτους- μέλους της Ε.Ε. συντεταγμένη κατά τον τύπο, που ισχύει για το Δημόσιο.

Ο Πρόεδρος
Της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης
Δήμου Ασπροπύργου
"Attica tv"
ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

download file

 

Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού - Προμήθεια υγρών καυσίμων 2015

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
   Νο 3628Α
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για το έτος 2015 (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και ελαιολιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Ασπροπύργου, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , η οποία θα δοθεί ως εξής : Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους , του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας .
Ειδικότερα προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης εφόσον το προσφερόμενο είδος [καύσιμα] είναι κατά την ημέρα παράδοσής του ,επί της μέσης λιανικής ή χονδρικής τιμής πώλησής του, είδος το οποίο οι τιμές του είναι εκτός διατίμησης .
Το άρθρο 42 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α ορίζει :« Στις διακηρύξεις διαγωνισμών για την ανάδειξη προμηθευτών ,ειδών των οποίων οι τιμές είναι εκτός διατίμησης περιλαμβάνεται όρος σύμφωνα με τον οποίο , το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό [%] υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του.

Κατέβασε εδώ :   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  -  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  - ΜΕΛΕΤΗ

Διαγωνισμός εκμίσθωσης κυλικείου-30/9/14

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ασπροπύργου », λαμβάνοντας υπόψη:

• Τις διατάξεις του Νόμου 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
• Το Ν. 1892/1990 ΦΕΚ 101 τ.Α΄/31.7.90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» άρθρο 113, παρ.8.
• Το Ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110 τ.Α΄/27.8.90 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» άρθρο 5.
• Το Ν. 2327/95 ΦΕΚ 156 τ.Α΄/31.7.95 «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 10,παρ. 8.
• Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005(ΦΕΚ 98 τ. Α΄).
• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
• Την αριθμ. Δ4/11927/3-02-2004 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 242 τ.Β΄/9-02-2004.
• Το Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114, τ. Α΄/08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» άρθρο 243.
• Την αριθμ.ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1-10-2007, ΦΕΚ 1950 τ. Β΄, κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών.
• Τις 26168/Δ4/28-2-2008, 41402/Δ4/3-4-2008 και 44781/4/2008 εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ με θέμα: «Προκήρυξη διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκμίσθωση
σχολικών κυλικείων»
• Τις διατάξεις της Αρ. 64321/Δ4/16 -05 -2008 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και ΥΠΕΠΘ Περί: «Λειτουργίας κυλικείων δημόσιων σχολείων»
• Το γεγονός ότι πρέπει να διενεργηθεί διαγωνισμός για τη μίσθωση του κυλικείου για την εξυπηρέτηση των μαθητών και του Προσωπικού του σχολικού συγκροτήματος.
• Την άμεση ανάγκη εκμίσθωσης του κυλικείου ενόψει της έναρξης νέας σχολικής περιόδου.
• την με αριθμό) την με αριθμό απόφασης 262/2014 (αρ. πρωτ.: 477) απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του: 1ου Γυμνασίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Περισσότερα...

Προμήθεια σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος-15/9/14

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimoΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, λαμβάνοντας υπόψη του:

  1. Τις δ/ξεις των άρθρων 103 & 209 του Ν.3463/2006
  2. Τις Δ/ξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ. αριθμ. 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
  3. Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
  4. Τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου.

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ για το έργο ΄΄Αποπεράτωση ομβρίων υδάτων κυρίου ιστού & περιοχών Αθιγγάνων Δήμου Ασπροπύργου », προϋπ. Δαπάνης 25.277,30 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 % με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περισσότερα...

   

proodos

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου