Προμήθεια σκυροδεμάτων-15/9/14

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimoΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, λαμβάνοντας υπόψη του:

  1. Τις δ/ξεις των άρθρων 103 & 209 του Ν.3463/2006
  2. Τις Δ/ξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ. αριθμ. 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
  3. Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
  4. Τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου.

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ για το έργο ΄΄Αποπεράτωση ομβρίων υδάτων κυρίου ιστού & περιοχών Αθιγγάνων Δήμου Ασπροπύργου », προϋπ. Δαπάνης 45.460,80 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 % με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περισσότερα...

Προμήθεια & εγκατάσταση ΑΒS σε οχήματα-8/9/14

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimoΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ A.B.S ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ»
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου λαμβάνοντας υπόψιν:
1. Τις δ/ξεις της Υ.Α. 11389/93 άρθρο 209 του Ν. 3463/06 , τις δ/ξεις του Ν. 3852/10 και τις δ/ξεις του Ν. 3861/10.
2. Τις δ/ξεις της περ.γ παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/95
3. Τις δ/ξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ.
4. Την 17/2002 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2[ παρ.12 εδαφ. Γ και 13 εδάφιο VIII]

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ A.B.S ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ»
Προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € υπο Κ.Α. 20/7135.077

Περισσότερα...

Εκμίσθωση του ακινήτου στο Αγροκήπιο-10/9/14

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimoΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ :   «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ AΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη του:
• Τις δ/ξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 με τίτλο: «Νέος Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων.
• Τις δ/ξεις του Π/Δτος 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δ' εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων.
• Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Την υπ΄ αριθ.569/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
• Την υπ. αριθμ. 216/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
• Την υπ. αριθμ. 375/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Προκηρύσσει επαναληπτικό πλειοδοτικό φανερό διαγωνισμό για την : «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ AΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ»

Περισσότερα...

Διαγωνισμός γιά τα ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων-2/9/14

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimoΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ :« ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Λαμβάνοντας υπόψη του:
• Τις δ/ξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/2006 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
• Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α»,
• Τις διατάξεις του Π.Δ.237/86 ΦΕΚ 110Α΄ περί υποχρεωτικής ασφάλισης των αυτοκινήτων και του άρθρου 9 παρ. 13 Ν.2523/98.
• Τις Δ/ξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 & 6 της υπ. αριθμ. 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ).
• Τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου.
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για τα : «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, που έχουν ως εξής:

Περισσότερα...

Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων-14/8/14

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimoΗ Β/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ασπροπύργου , προσκαλεί όσους ενδιαφερομένους επιθυμούν να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και βιντεοπροβολέων για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων της.

Η καταληκτική ημερομηνία – τόπος υποβολής προσφορών Πέμπτη 14/08/2014 και ώρα 15:00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, του Δήμου Ασπροπύργου.

Περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου λαμβάνοντας υπόψιν:
1. Τις δ/ξεις της Υ.Α. 11389/93 άρθρο 209 του Ν. 3463/06 , τις δ/ξεις του Ν. 3852/10 και τις δ/ξεις του Ν. 3861/10.
2. Τις δ/ξεις της περ.γ παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/95
3. Τις δ/ξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ.
4. Την 17/2002 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2[ παρ.12 εδαφ. Γ και 13 εδάφιο VIII]
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 € υπο Κ.Α. 20/6654.009 & 15/6654.007

Περισσότερα...

Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση ενός Τμήματος στο Πάρκο Γκορυτσάς στο Δήμο Ασπροπύργου για Αθλητικές και Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ :«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου λαμβάνοντας υπόψη του:
• Τις δ/ξεις του άρθρου194 του Ν. 3463/2006 με τίτλο: «Νέος Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων.
• Τις δ/ξεις του Π/Δτος 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δ' εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων.
• Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Την υπ'αριθμ. 293/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την
έγκριση της εκμίσθωσης
• Την υπ'αριθμ. 348/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον
τρόπο εκτέλεσης και κατάρτισης των όρων της δημοπρασίας.

Περισσότερα...

Επαναληπτική Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Μίσθωση Δύο Οχημάτων Τύπου Πούλμαν.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 18/06/2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 22259
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ :

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ»

Περισσότερα...

   

proodos

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου