ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ημερ/νια: 09/04/2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 12.685

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»

Περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» 14/04/2014

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ημερ/νια: 09/04/2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 12.685

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»

Περισσότερα...

Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την "Αναβάθμιση Ηλεκτροφωτισμού στις Εκτός Σχεδίου Περιοχές".

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος : 9/04/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 611
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Τ.Υ.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
του Άρθ. 29 του Ν. 3669/08

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΄΄ ANABAΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΄΄ με προϋπολογισμό 73.800,00 ΕΥΡΩ.

Περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ AΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΟΥΝΤΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο «ΛΑΙΜΟΣ ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ» 07/04/2014

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 4-4-2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 12182
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ :

«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ AΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΟΥΝΤΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο «ΛΑΙΜΟΣ ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ»

Περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤHΝ : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 03 /04 / 2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11952
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤHΝ : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, λαμβάνοντας υπόψη του:

1. Τις δ/ξεις των άρθρων 103 & 209 του Ν.3463/2006
2. Τις Δ/ξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ. αριθμ. 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
4. Την ανάγκη του Δήμου για την σχετική προμήθεια για την :
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»
5. Την υπ. αριθμ. 09/2014 μελέτη της Υπηρεσίας Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών.
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την:« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» προϋπ. Δαπάνης 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή .
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. Δημοκρατίας 18, στις 10 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 11:30 π.μ.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό , υποβάλλεται μαζί με την προσφορά Εγγυητική συμμετοχής για το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της διακήρυξης , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο , καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( τηλ.: 213.2006430 από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών ( κα ΜAΛΙΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.aspropyrgos.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 04/ 04 / 2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 12012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤHΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 03 /04 / 2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11952
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤHΝ : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»

Περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 03/ 04 / 2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11824

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Λαμβάνοντας υπόψη του:

• Τις δ/ξεις της Υ.Α. 11389/93 άρθρο 209 του Ν. 3463/06 & δ/ξεις του Ν.3852/2010.
• Τις δ/ξεις της περ. γ παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν.2286/95.
• Τις δ/ξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 και 6 του ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ.
• Την 17/2002 Εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. ΔΔ.Α με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2[ παρ.12 εδαφ. Γ και 13 εδάφιο VIII].
• Την υπ. αριθμ. 83 /2014 στις 18 /02 /2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»
• Tην υπ. αριθμ. 169 / 2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/03/ 2014 (με ΑΔΑ: ΒΙΞ9ΩΨΝ-ΕΧΔ ), με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης ποσού 70.000,00 € σε βάρος τoυ Κ.Α. : 20/6699.015 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 για την : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ »

Περισσότερα...

   

proodos

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου