ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ THN ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΔΩΝ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 02/ 04 / 2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11650

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ THN ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΔΩΝ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Λαμβάνοντας υπόψη του:

• Τις δ/ξεις της Υ.Α. 11389/93 άρθρο 209 του Ν. 3463/06 & δ/ξεις του Ν.3852/2010.
• Τις δ/ξεις της περ. γ παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν.2286/95.
• Τις δ/ξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 και 6 του ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ.
• Την 17/2002 Εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. ΔΔ.Α με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2[ παρ.12 εδαφ. Γ και 13 εδάφιο VIII].
• Την υπ. αριθμ. 153 /2014 στις 04 /03 /2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ THN ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΔΩΝ»

Περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 02/ 04 / 2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11.670

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Λαμβάνοντας υπόψη του:

• Τις δ/ξεις της Υ.Α. 11389/93 άρθρο 209 του Ν. 3463/06 & δ/ξεις του Ν.3852/2010.
• Τις δ/ξεις της περ. γ παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν.2286/95.
• Τις δ/ξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 και 6 του ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ.

Περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 01/ 04 / 2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11.553

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Λαμβάνοντας υπόψη του:

• Τις δ/ξεις της Υ.Α. 11389/93 άρθρο 209 του Ν. 3463/06 & δ/ξεις του Ν.3852/2010.
• Τις δ/ξεις της περ. γ παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν.2286/95.
• Τις δ/ξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 και 6 του ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ.
• Την 17/2002 Εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. ΔΔ.Α με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2[ παρ.12 εδαφ. Γ και 13 εδάφιο VIII].
• Την υπ. αριθμ. 154 /2014 στις 04 /03 /2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.».
• Tην υπ. αριθμ. 192 / 2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/03/ 2014 (με ΑΔΑ: ΒΙΞΕΩΨΝ-Ζ4Φ ), με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης ποσού 73.800,00 € βάρος τoυ Κ.Α. :20/7135.078 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.
• Την υπ. αριθμ. 10/2014 μελέτη της Δ/νσης Πολεοδομίας και τεχνικών υπηρεσιών.
• Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.»

Περισσότερα...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος : 26/03/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 476
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Τ.Υ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
του Άρθ. 29 του Ν. 3669/08

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΄΄ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ ΄΄ με προϋπολογισμό 73.800,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , με προϋπολογισμό 60.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) .
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ , ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - 18 , Τ.Κ. - 19300 , ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3, μέχρι τις 31 / 03 / 2014. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου ΄Β
Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 213 200 64 28 , FAX επικοινωνίας : 210 5576485 , αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία : ΠΕΤΣΕΤΑΚΗ Π.

Περισσότερα...

ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος : 26/03/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 474
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Τ.Υ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
του Άρθ. 29 του Ν. 3669/08

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΄΄ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΄΄ με προϋπολογισμό 73.800,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ , με προϋπολογισμό 59.999,88 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) .

Περισσότερα...

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΡΓΟ: " ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ''          Ασπρόπυργος 26 / 3 / 2014
Αριθμ. Μελέτης: 1 / 2014                                                                                                                                            Αρ. Πρωτ. 478

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές η εκτέλεση του έργου: ΄΄ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΄΄ με την διαδικασία της περ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε.). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με των επιμέρους ποσοστών εκπτώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε.), με συνολική κατά τον προϋπολογισμό της μελέτης δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 215.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ποσού με το Φ.Π.Α. 23%).

Περισσότερα...

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, λαμβάνοντας υπόψη του:

1. Τις δ/ξεις των άρθρων 103 & 209 του Ν.3463/2006
2. Τις Δ/ξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ. αριθμ. 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
4. Τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου.
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την:
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
, προϋπ. Δαπάνης 100.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 % με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. Δημοκρατίας 18, στις 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 11:00 π.μ.

Περισσότερα...

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ασπροπύργου, με διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 18 και Τ.Κ. 19300, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της εργασίας (Υπηρεσίας): ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Αντικείμενο του έργου είναι η ενοικίαση μηχανημάτων για τον καθαρισμό και την αποψίλωση και η αισθητική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ασπροπύργου και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 28/1980.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εβδομήντα τρείς χιλιάδες οκτακόσια (73.800) ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%,

Περισσότερα...

   

proodos

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου