«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ AΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ :

«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ AΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥdeltia typoy

Λαμβάνοντας υπόψη του:
• Τις δ/ξεις του άρθρου194 του Ν. 3463/2006 με τίτλο: «Νέος Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων.
• Τις δ/ξεις του Π/Δτος 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δ' εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων.
• Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Προκηρύσσει επαναληπτικό πλειοδοτικό φανερό διαγωνισμό για την : «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ AΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ»

Περισσότερα...

Προμήθεια γραφικής ύλης των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1«Προμήθεια γραφικής ύλης των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ασπροπύργου διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια γραφικής ύλης των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 54.406,52€ για την κάλυψη των αναγκών τους με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της μελέτης από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, Αγ. Μαρίνης 2, 3ος όροφος στον Ασπρόπυργο. Οι προσφορές θα παραδίδονται στην επιτροπή αξιολόγησης των διαγωνισμών την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014, από τις 10.00 π. μ. έως 11.30 π. μ.

Περισσότερα...

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Λαμβάνοντας υπόψη του:

Τις δ/ξεις του Π.Δ/τος 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» σε συνδυασμό με τις δ/ξεις του ΕΚΠΟΤΑ (11389/93) .
Τις δ/ξεις του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τις δ/ξεις του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν.2238/94.
Τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου

Περισσότερα...

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ », προϋπ. Δαπάνης 60.000,00 € ,

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, λαμβάνοντας υπόψη του:

1. Τις δ/ξεις των άρθρων 103 & 209 του Ν.3463/2006
2. Τις Δ/ξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ. αριθμ. 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
4. Την υπ. αριθμ. 53361/06 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 1503 Β/11-10-2006) περί παροχής μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρων προληπτικής ιατρικής.
5. Τις δ/ξεις του Ν. 2286/95
6. Τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου.
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ », προϋπ. Δαπάνης 60.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 % με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το προσωπικό του Δήμου μας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. Δημοκρατίας 18, στις 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 10:30 π.μ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό , υποβάλλεται μαζί με την προσφορά Εγγυητική συμμετοχής για το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α. 13 % ,ήτοι 3.000,00 € .

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της διακήρυξης , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο , καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( τηλ.: 213.2006430 από το αρμόδιο γραφείο του
( ΜAΛΙΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ- ΓΡΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.aspropyrgos.gr

                                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                  ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

« Προμήθεια γραφικής ύλης των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ασπροπύργου διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την « Προμήθεια γραφικής ύλης των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης », προϋπολογισμού € 47.071,88, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της μελέτης από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Αγ. Μαρίνης 2 (3ο όροφος)- Ασπρόπυργος. Προσφορές θα παραδίδονται στην επιτροπής αξιολόγησης των διαγωνισμών την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 από τις 13.00-14..00.

Περισσότερα...

διενέργεια προμήθειας για κλιματιστικά μηχανήματα για τις ανάγκες βελτίωσης των μονάδων ή συγκροτημάτων σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1deltia typoyΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Αρ. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ) όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ/τος 370/95 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 ( ΦΕΚ A 100) και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000

Το Π.Δ. 60/2007 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΦΕΚ 64/Α)

Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Αρθρο 209 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ.114/A '/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμ^ν και Κοινοτήτων

Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη)

Τις ανάγκες σχολικών μονάδων ή συγκροτημάτων σχολείων β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου, για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων.

Την με αριθμό 201 και 218 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ασπροπύργου.

Προμήθεια προστατευτικών στρωμάτων κατάλληλων για τις κολώνες του μπάσκετ των σχολικών κτιρίων

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Για Υποβολή σφραγισμένων Προσφορών)deltia typoy

Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης ανακοινώνει ότι μετά την αριθ. Αποφ.199 & 217 /5,12,2013 θα δεχθεί οικονομικές προσφορές με σκοπό να προβεί στην απευθείας ανάθεση που αφορά την προμήθεια προστατευτικών στρωμάτων κατάλληλων για τις κολώνες του μπάσκετ των σχολικών κτιρίων Προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή έως την 18/02/2014 και ώρα 12,00.

Περισσότερα...

Eκμίσθωση του ακινήτου στο χώρο του αγροκηπίου για την τοποθέτηση αναψυκτηρίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1deltia typoy  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ :

«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ AΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ   

Λαμβάνοντας υπόψη του:

Τις δ/ξεις του άρθρου194 του Ν. 3463/2006 με τίτλο: «Νέος Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων.

Τις δ/ξεις του Π/Δτος 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δ' εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων.

Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Περισσότερα...

   

proodos

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου