Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,Προκηρύσσει πρόχειρο Επαναληπτικό διαγωνισμό για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ », προϋπ. Δαπάνης 59.250,00 €

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, λαμβάνοντας υπόψη του:

1. Τις δ/ξεις των άρθρων 103 & 209 του Ν.3463/2006
2. Τις Δ/ξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ. αριθμ. 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
4. Την υπ. αριθμ. 53361/06 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 1503 Β/11-10-2006) περί παροχής μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρων προληπτικής ιατρικής.
5. Τις δ/ξεις του Ν. 2286/95
6. Τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου.
Προκηρύσσει πρόχειρο Επαναληπτικό διαγωνισμό για την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ », προϋπ. Δαπάνης 59.250,00 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 % με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το προσωπικό του Δήμου μας.

Περισσότερα...

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ –ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ »,

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟdeltia typoy
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ασπρόπυργος 03 / 12 /2013
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 48083 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, λαμβάνοντας υπόψη του:

1. Τις δ/ξεις των άρθρων 103 & 209 του Ν.3463/2006
2. Τις Δ/ξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ. αριθμ. 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995
5. Τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου.
Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ –ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ », προϋπ. Δαπάνης 125.800,00 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 % & 23% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή .
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. Δημοκρατίας 18, στις 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 11:30 π.μ.

Περισσότερα...

: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟdeltia typoy
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:3-12-2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 48198
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ :

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λαμβάνοντας υπόψη του:
• Τις δ/ξεις του άρθρου194 του Ν. 3463/2006 με τίτλο: «Νέος Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων.
• Τις δ/ξεις του Π/Δτος 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δ' εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων.
• Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Την υπ' αριθμ. 520/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της μίσθωσης και τον ορισμό μελών της Επιτροπής Εκτίμησης του Ακινήτου.
Προκηρύσσει πλειοδοτικό φανερό διαγωνισμό για την : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ .

Περισσότερα...

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ »

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, λαμβάνοντας υπόψη του:deltia typoy

1. Τις δ/ξεις των άρθρων 103 & 209 του Ν.3463/2006
2. Τις Δ/ξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ. αριθμ. 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
4. Την υπ. αριθμ. 53361/06 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 1503 Β/11-10-2006) περί παροχής                     μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρων προληπτικής ιατρικής.

                                 5. Τις δ/ξεις του Ν. 2286/95
                                 6. Τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου.

Περισσότερα...

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ασπροπύργου», με κωδ. MIS 372889 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος « ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013 », με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

espadeltia typoy

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ασπροπύργου», με Κωδ. MIS 372889 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος « ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013 .», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 6/12/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στο Πρωτόκολλο Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 18. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το έτος 2014»

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΛ10ΩΨΝ-Ρ93
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Πληροφορίες: ΜΠΕΛΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2132006516
Fax: 2105571273
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
web site: www.aspropyrgos.gr
Ημερ/νια:.11./.11./2013
Αρ. Πρωτ. 43873........
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ[ για το έτος 2014» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και ελαιολιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Ασπροπύργου, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, καυσίμων στην τιμή ανά λίτρο προϋπολογισμού 615.000,00 € με Φ.Π.Α.
Οι τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν διακυμάνσεις , για αυτό η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα λαμβάνει ημερησίως τις τιμές που καθορίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης και δ/νσης εμπορίου ανά λίτρο.
Το άρθρο 42 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α ορίζει :« Στις διακηρύξεις διαγωνισμών για την ανάδειξη προμηθευτών ,ειδών των οποίων οι τιμές είναι εκτός διατίμησης περιλαμβάνεται όρος σύμφωνα με τον οποίο , το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό [%] υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του.

Περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19/11/2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ :ΟΙΚ. 951
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013»,
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΝ»

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 11 /11 / 2013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 44890
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤHΝ : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ»

Περισσότερα...

   

proodos

   

 

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου