4η Συνεδρίαση 2016 τουΔιοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

dimotiko aspropyrgouΣτις 28 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 π. μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου επί της Λ. Δημοκρατίας 18, στον Ασπρόπυργο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κου Παπαδόπουλου Δημήτριου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσία του Προέδρου, κου Παπαδόπουλου Δημήτριου, βρέθηκε σε απαρτία:

Παρόντα Μέλη:
Παπαδόπουλος Δημήτριος (Πρόεδρος), Μαλαματάς Βαγγέλης (Αντιπρόεδρος), Κωνσταντινίδης Αβραάμ, Συμεωνίδης Ιωάννης, Τέντε Διονυσία, Παπακωνσταντοπούλου Χρυσάφω, Ματαράγκας Νικόλαος, Κεραμιτσόγλου Ελευθερία, Τσοκάνης Αλέξανδρος, Τατίνας Φίλιππος, Μαραγκάκη Αικατερίνη, Στραϊτούρη Κεχαγιά Αικατερίνη.

Απόντα Μέλη:
Νταλακώστας Νικόλαος, Μπριλή Μαρία.

Εφόσον διαπιστώθηκε η απαρτία του σώματος, κηρύχθηκε η Έναρξη της Συνεδρίασης.

Η Συνεδρίαση ξεκίνησε με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
1ο θέμα:
«Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου 4ου Δημοτικού λόγω παραίτησης της μισθώτριας, έγκριση των όρων προκήρυξης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού».
Ο Πρόεδρος του (Ν.Π.Δ.Δ.) «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι κατόπιν παραίτησης της μισθώτριας του κυλικείου 4ου Δημοτικού Σχολείου κυρίας Κανταρίδη Ευθυμίας, η οποία με Υπεύθυνη Δήλωση προς την Σχολική Επιτροπή δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει την μίσθωση του κυλικείου του σχολείου, πρέπει να προβούμε στην διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του, βάσει τις κείμενης νομοθεσίας και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 για τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών σε Νομικά Πρόσωπα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 όπως τροποποιήθηκε και 243 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ.
3. Την υπ' αρ. 8440/2011 (ΦΕΚ 318/25-2-2011 Τ.Β΄) «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Τις διατάξεις της υπ' αρ.64321/Δ4/16-05-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1003 Β) των ΥΠ. ΕΣ. & ΥΠΕΠΘ περί: «Λειτουργίας κυλικείων δημοσίων σχολείων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υπ' αρ. 111526/Δ4/10-09-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1541 Β) των Υπουργών Εσωτερικών και ΥΠΕΠΘ.
5. Την ΚΥΑ 56758/Δ4/24.4.2013 (ΦΕΚ 1131/10.05.2013 Τεύχος β΄) Προσθήκη παραγράφου στην με υπ΄αριθμ. 64321/Δ4/18-5-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1003.Τ.Β΄/2008),

Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: α) να εγκρίνουν τους όρους της προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι θα είναι σύμφωνοι με τις παραπάνω διατάξεις, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την μίσθωση κυλικείων δημόσιων σχολείων και β) να συγκροτήσουν την τριμελή Επιτροπή διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
Κατόπιν συζήτησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής αποφασίζουν ομόφωνα, α) εγκρίνουν τους όρους της προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι θα είναι σύμφωνοι με τις παραπάνω διατάξεις, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την μίσθωση κυλικείων δημόσιων σχολείων και β) συγκροτούν την τριμελή Επιτροπή διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου 4ου Δημοτικού, η οποία βάσει των διατάξεων, θα αποτελείται από τον Διευθυντή του Σχολείου, τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και την Πρόεδρο Συλλόγου Γονέων του σχολείου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α
Α. Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου 4ου Δημοτικού Σχολείου, τον οποίο θα διενεργήσει η παραπάνω αναφερόμενη τριμελής επιτροπή.
Β. Καθορίζει τους όρους διαγωνισμού ως εξής:

1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ασπροπύργου, την 1η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν γίνονται δεκτές και θεωρούνται εκπρόθεσμες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταβληθεί ως εγγύηση το ποσό των 300€. Στους αποτυχόντες του διαγωνισμού, το ποσό θα επιστραφεί με τη λήξη του διαγωνισμού, εκτός του πλειοδότη ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος και το οποίο θα παρακρατηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα επιστραφεί με τη λήξη άτοκα, πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1,2,3,4, 5,7,8&9) του Ν 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄/9-2-07.
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στον πλειοδοτικό διαγωνισμό είναι τα οριζόμενα από την παρ.6 της 64321/Δ4/16-05-2008 Υπ. Απόφασης.

4. Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) έτη. Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 30-6-2022

Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ορίζεται το ποσό των τεσσάρων (4) Ευρώ.

5. Καταβολή μισθώματος
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις.
6. Ο πλειοδότης που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:
α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο.
β) Σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
γ) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής
δ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ/Τ.Ε.Β.Ε.
ε) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας. (Σχετική η αριθμ.Δ4/182/28.4.92 εγκύκλιος)
στ) Πρέπει να τηρεί αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία, τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις όπως διαμορφώνονται κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Επιτροπής Ελέγχου του κυλικείου και του Διευθυντή του Σχολείου.
ζ) Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο γύρω από το κυλικείο από συσκευασίες και προϊόντα που πωλούνται σε αυτό.
η) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.
θ) Η παρουσία του στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.
ι) Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β').
κ) Σε περίπτωση μεταστέγασης μέρους του σχολικού συγκροτήματος με μείωση των μαθητών άνω του 20% δύναται ο μισθωτής του κυλικείου να ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

Λοιπά άρθρα όσα αναφέρονται στην 64321/Δ4/16-05-2008

Η Σχολική Επιτροπή δεν μπορεί να τροποποιήσει τους όρους της Υπουργικής Απόφασης μπορεί όμως να προσθέσει άλλους κατά την κρίση της οι οποίοι όμως δεν θα έρχονται σε αντίθεση με πάγιες ισχύουσες διατάξεις.
Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

7. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο. Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Αριθμός απόφασης:52/16
2ο θέμα:
«Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου 6ου Δημοτικού λόγω παραίτησης της μισθώτριας, έγκριση των όρων προκήρυξης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού».
Ο Πρόεδρος του (Ν.Π.Δ.Δ.) «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι κατόπιν παραίτησης της μισθώτριας του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου κυρίας Μπασιμακοπούλου Αναστασίας, πρέπει να προβούμε στην διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του, βάσει τις κείμενης νομοθεσίας και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 για τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών σε Νομικά Πρόσωπα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 όπως τροποποιήθηκε και 243 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ.
3. Την υπ' αρ. 8440/2011 (ΦΕΚ 318/25-2-2011 Τ.Β΄) «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Τις διατάξεις της υπ' αρ.64321/Δ4/16-05-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1003 Β) των ΥΠ. ΕΣ. & ΥΠΕΠΘ περί: «Λειτουργίας κυλικείων δημοσίων σχολείων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υπ' αρ. 111526/Δ4/10-09-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1541 Β) των Υπουργών Εσωτερικών και ΥΠΕΠΘ.
5. Την ΚΥΑ 56758/Δ4/24.4.2013 (ΦΕΚ 1131/10.05.2013 Τεύχος β΄) Προσθήκη παραγράφου στην με υπ' αριθμ. 64321/Δ4/18-5-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1003.Τ.Β΄/2008),
καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: α) να εγκρίνουν τους όρους της προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι θα είναι σύμφωνοι με τις παραπάνω διατάξεις, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την μίσθωση κυλικείων δημόσιων σχολείων και β) να συγκροτήσουν την τριμελή Επιτροπή διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
Κατόπιν συζήτησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής αποφασίζουν ομόφωνα, α) εγκρίνουν τους όρους της προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι θα είναι σύμφωνοι με τις παραπάνω διατάξεις, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την μίσθωση κυλικείων δημόσιων σχολείων και β) συγκροτούν την τριμελή Επιτροπή διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου 6ου Δημοτικού, η οποία βάσει των διατάξεων, θα αποτελείται από τον Διευθυντή του Σχολείου, τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την Πρόεδρο Συλλόγου Γονέων του σχολείου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ,
α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α
Α. Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου 6ου Δημοτικού Σχολείου, τον οποίο θα διενεργήσει η παραπάνω αναφερόμενη τριμελής επιτροπή.
Β. Καθορίζει τους όρους διαγωνισμού ως εξής:

1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ασπροπύργου, την 1η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν γίνονται δεκτές και θεωρούνται εκπρόθεσμες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταβληθεί ως εγγύηση το ποσό των 300€. Στους αποτυχόντες του διαγωνισμού, το ποσό θα επιστραφεί με τη λήξη του διαγωνισμού, εκτός του πλειοδότη ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος και το οποίο θα παρακρατηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα επιστραφεί με τη λήξη άτοκα, πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1,2,3,4, 5,7,8&9) του Ν 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄/9-2-07.
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στον πλειοδοτικό διαγωνισμό είναι τα οριζόμενα από την παρ.6 της 64321/Δ4/16-05-2008 Υπ. Απόφασης.

4. Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) έτη. Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 30-6-2022

Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ορίζεται το ποσό των τεσσάρων (4) Ευρώ.

5. Καταβολή μισθώματος
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις.
6. Ο πλειοδότης που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:
α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο.
β) Σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
γ) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής
δ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ/Τ.Ε.Β.Ε.
ε) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας. (Σχετική η αριθμ.Δ4/182/28.4.92 εγκύκλιος)
στ) Πρέπει να τηρεί αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία, τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις όπως διαμορφώνονται κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Επιτροπής Ελέγχου του κυλικείου και του Διευθυντή του Σχολείου.
ζ) Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο γύρω από το κυλικείο από συσκευασίες και προϊόντα που πωλούνται σε αυτό.
η) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.
θ) Η παρουσία του στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.
ι) Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β').
κ) Σε περίπτωση μεταστέγασης μέρους του σχολικού συγκροτήματος με μείωση των μαθητών άνω του 20% δύναται ο μισθωτής του κυλικείου να ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

Λοιπά άρθρα όσα αναφέρονται στην 64321/Δ4/16-05-2008

Η Σχολική Επιτροπή δεν μπορεί να τροποποιήσει τους όρους της Υπουργικής Απόφασης μπορεί όμως να προσθέσει άλλους κατά την κρίση της οι οποίοι όμως δεν θα έρχονται σε αντίθεση με πάγιες ισχύουσες διατάξεις.

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

7. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο. Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Αριθμός απόφασης:53/16

3ο θέμα:
«Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου 11ου Δημοτικού λόγω λήξης σύμβασης της μισθώτριας, έγκριση των όρων προκήρυξης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού».
Ο Πρόεδρος του (Ν.Π.Δ.Δ.) «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι κατόπιν λήξης της σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 11ου Δημοτικού Σχολείου με μισθώτρια την κυρία Συμειωνίδου Χρυσούλα, η οποία έχει συμπληρώσει συνολικά εννέα (9) έτη μίσθωσης μέχρι σήμερα, πρέπει να προβούμε στην διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του, βάσει τις κείμενης νομοθεσίας και έχοντας υπόψη:
6. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 για τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών σε Νομικά Πρόσωπα.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 240 όπως τροποποιήθηκε και 243 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ.
8. Την υπ' αρ. 8440/2011 (ΦΕΚ 318/25-2-2011 Τ.Β΄) «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Τις διατάξεις της υπ' αρ.64321/Δ4/16-05-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1003 Β) των ΥΠ. ΕΣ. & ΥΠΕΠΘ περί: «Λειτουργίας κυλικείων δημοσίων σχολείων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υπ' αρ. 111526/Δ4/10-09-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1541 Β) των Υπουργών Εσωτερικών και ΥΠΕΠΘ.
10. Την ΚΥΑ 56758/Δ4/24.4.2013 (ΦΕΚ 1131/10.05.2013 Τεύχος β΄) Προσθήκη παραγράφου στην με υπ' αριθμ. 64321/Δ4/18-5-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1003.Τ.Β΄/2008),

Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: α) να εγκρίνουν τους όρους της προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του 11ου Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι θα είναι σύμφωνοι με τις παραπάνω διατάξεις, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την μίσθωση κυλικείων δημόσιων σχολείων και β) να συγκροτήσουν την τριμελή Επιτροπή διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Κατόπιν συζήτησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής αποφασίζουν ομόφωνα, α) εγκρίνουν τους όρους της προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του 11ου Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι θα είναι σύμφωνοι με τις παραπάνω διατάξεις, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την μίσθωση κυλικείων δημόσιων σχολείων και β) συγκροτούν την τριμελή Επιτροπή διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου 11ου Δημοτικού, η οποία βάσει των διατάξεων, θα αποτελείται από την Διευθύντρια του Σχολείου, τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την Πρόεδρο Συλλόγου Γονέων του σχολείου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α
Α. Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου 11ου Δημοτικού Σχολείου, τον οποίο θα διενεργήσει η παραπάνω αναφερόμενη τριμελής επιτροπή.
Β. Καθορίζει τους όρους διαγωνισμού ως εξής:

4. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ασπροπύργου, την 1η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν γίνονται δεκτές και θεωρούνται εκπρόθεσμες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταβληθεί ως εγγύηση το ποσό των 300€. Στους αποτυχόντες του διαγωνισμού, το ποσό θα επιστραφεί με τη λήξη του διαγωνισμού, εκτός του πλειοδότη ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος και το οποίο θα παρακρατηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα επιστραφεί με τη λήξη άτοκα, πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1,2,3,4, 5,7,8&9) του Ν 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄/9-2-07.
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου

6. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στον πλειοδοτικό διαγωνισμό είναι τα οριζόμενα από την παρ.6 της 64321/Δ4/16-05-2008 Υπ. Απόφασης.

4. Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) έτη. Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 30-6-2022

Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ορίζεται το ποσό των τεσσάρων (4) Ευρώ.

5. Καταβολή μισθώματος
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις.
6. Ο πλειοδότης που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:
α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο.
β) Σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
γ) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής
δ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ/Τ.Ε.Β.Ε.
ε) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας. (Σχετική η αριθμ.Δ4/182/28.4.92 εγκύκλιος)
στ) Πρέπει να τηρεί αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία, τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις όπως διαμορφώνονται κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Επιτροπής Ελέγχου του κυλικείου και του Διευθυντή του Σχολείου.
ζ) Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο γύρω από το κυλικείο από συσκευασίες και προϊόντα που πωλούνται σε αυτό.
η) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.
θ) Η παρουσία του στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.
ι) Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β').
κ) Σε περίπτωση μεταστέγασης μέρους του σχολικού συγκροτήματος με μείωση των μαθητών άνω του 20% δύναται ο μισθωτής του κυλικείου να ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

Λοιπά άρθρα όσα αναφέρονται στην 64321/Δ4/16-05-2008

Η Σχολική Επιτροπή δεν μπορεί να τροποποιήσει τους όρους της Υπουργικής Απόφασης μπορεί όμως να προσθέσει άλλους κατά την κρίση της οι οποίοι όμως δεν θα έρχονται σε αντίθεση με πάγιες ισχύουσες διατάξεις.

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

7. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο. Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Αριθμός απόφασης:54/16
Εφόσον συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κηρύχθηκε η λήξη της συνεδρίασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

download file

   

proodos

   
   

diaygiabanner

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου