5η Συνεδρίαση 2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

dimotiko aspropyrgouΣτις 13 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π. μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου επί της Λ. Δημοκρατίας 18, στον Ασπρόπυργο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κου Παπαδόπουλου Δημήτριου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσία του Προέδρου, κου Παπαδόπουλου Δημήτριου, βρέθηκε σε απαρτία:

Παρόντα Μέλη:
Παπαδόπουλος Δημήτριος (Πρόεδρος), Μαλαματάς Βαγγέλης (Αντιπρόεδρος), Τσοκάνης Αλέξανδρος, Συμεωνίδης Ιωάννης, Τέντε Διονυσία, Τατίνας Φίλιππος, Ματαράγκας Νικόλαος, Παπακωνσταντοπούλου Χρυσάφω, Κεχαγιά Αικατερίνη.

Απόντα Μέλη: Νταλακώστας Νικόλαος, Κεραμιτσόγλου Ελευθερία, Μαραγκάκη Αικατερίνη

Εφόσον διαπιστώθηκε η απαρτία του σώματος, κηρύχθηκε η Έναρξη της Συνεδρίασης.

Η Συνεδρίαση ξεκίνησε με το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
1ο θέμα:
«Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη καθαριστών/καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2016 – 2017».
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι όπως είναι γνωστό, ο καθαρισμός των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, μπορεί να ανατίθεται σε καθαριστές-καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός διδακτικού έτους. Μέχρι σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας:
α) τα στοιχεία αναφορικά με την οργανικότητα, τον αριθμό αιθουσών, κλασικού – ολοήμερου, από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μέσω της ΔΙ.Π.Ε. Δυτ. Αττικής, β) τις ισχύουσες διατάξεις, γ) το Ν 4407/2016 (ΦΕΚ 134Α-27.7.2016) άρθρο 51 παρ. 2 με τον οποίο ψηφίστηκε η τροπολογία για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων - διατηρείται για το σχολικό έτος 2016 – 2017 το μέχρι σήμερα υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
δ)Την με αριθ. Κ1/138816 απόφαση Υπουργού Παιδείας, ΄Ερευνας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2759/01.09.2016 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) σύμφωνα με την οποία ορίσθηκε για το σχολικό έτος 2016-2017 το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών, που είναι υπεύθυνες για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.
Η προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση περί προσδιορισμού της οικονομικής δαπάνης που θα διατεθεί στις Σχολικές Επιτροπές δημοσιεύθηκε στις 9/9/2016. ΚΥΑ 144820/2016-ΦΕΚ2873 Τεύχος β΄/09-09-2016. Η έλλειψη ενημέρωσης για το ύψος της χρηματοδότησης μέχρι την 9/9/2016, δεν επέτρεπε άλλες ενέργειες καθότι καμία επιτροπή δεν γνώριζε τα χρήματα που θα είναι διαθέσιμα για την κάλυψη της δαπάνης των αναδόχων καθαρισμού.
Επισημαίνουμε ότι βρισκόμαστε στο στάδιο «ανάθεσης του έργου» με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής.
Για τους παραπάνω λόγους, μέχρι να προβούμε στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων έργου, έχουμε ζητήσει με δύο επιστολές μας από το αρμόδιο τμήμα καθαριότητας του δήμου, κάλυψη με το υπάρχον προσωπικό από μόνιμες καθαρίστριες (αρ. πρωτ.187/1-8-16, αρ. πρωτ.224/30-8-16) για όσο χρονικό διάστημα αυτό είναι εφικτό.
Σύμφωνα με τις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν για την σχολική περίοδο 2016-2017, εφόσον δεν υπάρχουν νέες συνταξιοδοτήσεις καθαριστριών Ι.Δ.Α.Χ., δημιουργείται και πάλι η ανάγκη πρόσληψης δεκατεσσάρων (14) καθαριστών/καθαριστριών σχολικών κτιρίων όπως και την προηγούμενη σχολική περίοδο, με σύμβαση μίσθωσης έργου, οι οποίες θα καλύψουν τις σχετικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ασπροπύργου κατά το διδακτικό έτος 2016-2017. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα στη διάθεσή μας θα χρειαστούν:
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2
2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1
3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 12Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1
4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2
5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1
6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 6Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2
8Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 8Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1
9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 9Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1
10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 10Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1
11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 11Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2

ΣΥΝΟΛΟ: 14 Συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Ο κύριος Τσοκάνης λαμβάνοντας το λόγο αναφέρει ότι οι Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολικών μονάδων πρέπει να στείλουν έγγραφο με τις ανάγκες πρόσληψης καθαριστών/καθαριστριών που προκύπτουν για την νέα σχολική χρονιά, προς την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας το λόγο, αναφέρει ότι κατόπιν παρακλήσεων Διευθυντών/τριων σχολικών μονάδων μας, να επαναπροσληφθούν οι ανάδοχοι καθαριστές/ καθαρίστριες με Σ.Μ.Ε. οι οποίοι είχαν προσληφθεί κατόπιν προκήρυξης και μοριοδότησης, ήταν άψογοι όσον αφορά το έργο που είχαν αναλάβει κατά την περασμένη σχολική περίοδο, προτείνει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποφασίσουν αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και την τελευταία τροπολογία, να γίνει δεκτό το αίτημά τους και όσοι Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων είχαν πρόβλημα ή δεν ήταν ικανοποιημένοι αρκετά όσον αφορά την καθαριότητα, να ακολουθήσει προκήρυξη εκ νέου για τις σχολικές μονάδες αυτές με τα ίδια κριτήρια πρόσληψης τα οποία είχαμε προκηρύξει και κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου.

Αριθμός απόφασης: 55/16
Αρ. Πρωτ.:239

Εφόσον συζητήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης, κηρύχθηκε η λήξη της συνεδρίασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

download file

   

proodos

   
   

diaygiabanner

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου