ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

a kapiΟ Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 240 και της παραγράφου 1 του άρθρου 234 του Ν. 3463/06, (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας» σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου του έτους 2016 και ώρα 10:00 π.μ. στον 3ο όφορο του Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας που βρίσκεται επί των οδών Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήνης 2 του Δήμου Ασπροπύργου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων :

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανατροπή – αποδέσμευση των των ανεκτέλεστων δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4, του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α') και την υπ' αριθμόν πρωτ. 2/81869/0026–23/12/2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 6Ξ5ΔΗ-ΛΓΓ)
Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2016, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν πρωτ. 2/81869/0026–23/12/2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 6Ξ5ΔΗ-ΛΓΓ)
Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με την διάθεση των πιστώσεων των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ' της περίπτωσης Β' της υπ' αριθμόν πρωτ. 2/81869/0026–23/12/2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 6Ξ5ΔΗ-ΛΓΓ)
Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών παρεχόμενων υπηρεσιών και εργασιών, αξιολόγησης των προσφορών αυτών καθώς και στις αναθέσεις με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ε' του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 της υπ' αριθμόν 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με τον ορισμό ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου ως τακτικού μέλους της επιτροπής ελέγχου και πιστοποίησης της καλής εκτέλεσης των ανατιθέμενων εργασιών και υπηρεσιών και την συγκρότηση της ως άνω επιτροπής έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και70 του Π.Δ. 28/1980
Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών αγαθών, αξιολόγησης των προσφορών αυτών καθώς και στις αναθέσεις με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 της υπ' αριθμόν 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών εκποίησης, αγοράς, εκμίσθωσης και μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και των άρθρων 186, 191,192 και 194 του Ν. 3463/2006
Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής μικρών έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

download file

   

proodos

   
   

diaygiabanner

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου