37η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 37η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα την Tρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017, και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα και με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

download file

53η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 17η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνε-δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 1.500,00 ευρώ για «ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 844/07-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 2.000,00 ευρώ για «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» β) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και γ) τον ορισμό του δημ. υπαλλήλου κ. Κοπαλά Παν. ως υπολόγου για να διαχειριστεί το ανωτέρω ποσό, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 850/10-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Διαβάστε περισσότερα: 53η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

36η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 36η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017, και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα και με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 36ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 16/11/2017,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 42079/10-11-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα: 36η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

52η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 10η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνε-δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 620,00 ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) τον διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου όπως παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της προσφυγής της εταιρείας ΑΛ-ΜΑΤΡΑΝΣ κατά του Δήμου , σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 817/31-10-2017 Εισή-γηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Διαβάστε περισσότερα: 52η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

51η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 10η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνε-δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το ένα και μο-ναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ: 1ο Λήψη απόφασης για την « Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού ( Υπ. Αριθμ. 809/29-09-2017 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.) και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Πίνακας 5α) Δήμου Ασπροπύρ-γου Οικονομικού έτους 2018» σύμφωνα με την υπ'αριθ. πρωτ. 821/02-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

50η Εκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, παρ. 6 του 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-της» ( Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 « Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προ-σκαλούμε να προσέλθετε την 06η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ στην αί-θουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το ένα και μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, λόγω έκτακτης ανάγκης για την κάλυψη των α-σφαλίστρων των μεταφορικών μέσων του δήμου, λόγω περιορισμένων χρονικών ορίων.
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 41331/03-11-2017 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού & την οριστική κατακύρωση του αποτελέ-σματος για τα «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα: 50η Εκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

35η Σηνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 35η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017, και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα και με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 35ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 8/11/2017,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 40781/01-11-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα: 35η Σηνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

11η Συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

likio aspropyrgoyΣας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπρόπυργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 141, με θέμα :

ΘΕΜΑ 1ο : Κατακύρωση Πλειοδοτικού Διαγωνισμού εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου του ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου, εξουσιοδότηση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για την υπογραφή της σύμβασης με τον πλειοδότη του διαγωνισμού και λήψη απόφασης για τον τρόπο καταβολής εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Διαβάστε περισσότερα: 11η Συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου