1η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 16η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριά-σεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση υπογραφής των αποφάσεων Ανάληψης Υπο-χρέωσης σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 5/10-01-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικο-νομικής Υπηρεσίας.

Διαβάστε περισσότερα: 1η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

42η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 42η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017, και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα: 42η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

59η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.22/12/2017

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 29η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνε-δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης επί των μη εκτελεστέων ποσών των αναληφθέντων υποχρεώσεων έτους 2017.
ΘΕΜΑ 2ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

58η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής. 21/12/2017

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 28η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριά-σεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ.πρωτ. 45454/07-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και την οριστική κατακύρωση του αποτελέ-σματος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ».
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 571,89 € με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» για την εφημερίδα «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗ-ΤΑ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 1039/19-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

Διαβάστε περισσότερα: 58η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής. 21/12/2017

57η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.20/12/2017

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, παρ. 6 του 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-της» ( Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 « Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προ-σκαλούμε να προσέλθετε την 20η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το ένα και μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, λόγω έκτακτης ανάγκης για την κάλυψη εξόδων μετάβασης του Γενικού Γραμματέας του Δήμου Ασπροπύργου στο Πλοϊέστι της Ρουμανίας για το διάστημα 10-14/01/2018 και περιορισμένων χρονικών ορίων.

Διαβάστε περισσότερα: 57η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.20/12/2017

41η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 41η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα την Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017, και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 41ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 19/12/2017,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 46467/14-12-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα: 41η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

11η Συνεδρίαση Ποιότητας Ζωής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 73, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 18η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ον: Λήψη απόφασης για την Άδεια Μετατόπισης Περιπτέρου, σύμφωνα με την υπ'αρ πρωτ. 91/07-12-2017 Εισήγηση του Γρ. Αδειοδοτήσεων & Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα: 11η Συνεδρίαση Ποιότητας Ζωής.

56η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 18η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνε-δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 1.448,32 ευ-ρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 923/04-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 737,80€ με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 925/06-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

Διαβάστε περισσότερα: 56η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου