Δημοτικό Συμβούλιο 19-09-2017

   

Εκτακτη Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΣας καλούμε να προσέλθετε την 21 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00 σε έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ασπροπύργου στο Δημαρχιακό κατάστημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. Δημοκρατίας 18 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Θέμα: «Πορεία εκτέλεσης του Δημοτικού Έργου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

download file

40η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνε-δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 32895/08-09-2017 Πρακτικού Αξι-ολόγησης /Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων της επιτροπής διαγωνισμού & την ο-ριστική κατακύρωση του αποτελέσματος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 33258/12-09-2017 Πρακτικού Αξι-ολόγησης /Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων της επιτροπής διαγωνισμού & την ο-ριστική κατακύρωση του αποτελέσματος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα: 40η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Πρόσκληση 40η οικονομικής επιτροπής

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνε-δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 32895/08-09-2017 Πρακτικού Αξι-ολόγησης /Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων της επιτροπής διαγωνισμού & την ο-ριστική κατακύρωση του αποτελέσματος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 33258/12-09-2017 Πρακτικού Αξι-ολόγησης /Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων της επιτροπής διαγωνισμού & την ο-ριστική κατακύρωση του αποτελέσματος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ.πρωτ. 30566/25-08-2017 Πρακτικού Αξιολόγησης /Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ κ.λ.π (ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)».

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση 40η οικονομικής επιτροπής

31η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 31η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017, και ώρα 20:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα και με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 31ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 19/09/2017,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 33603/14-09-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα: 31η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

9η Συνεδρίαση 2017 Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

likio aspropyrgoyΣας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπρόπυργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 141, με θέμα :

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση έργου καθαρισμού, με σύμβαση μίσθωσης έργου, σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου για το διδακτικό έτος 2017-2018.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του σε προγραμματισθείσα συνεδρίαση, το τακτικό μέλος οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα την πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, προκειμένου να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος.

Ο Πρόεδρος

Της Σχολικής Επιτροπής
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ασπροπύργου

ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

download file

8η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 73, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 15η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ον: Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου επί της οδού «ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ», εντός πόλης , σύμφωνα με την υπ'αρ πρωτ. 30457/22-08-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Πολεοδομίας και Τεχνικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ον: Λήψη απόφασης για την Άδεια Προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ», επ' ονόματι του κ. ΤΣΟΥΛΦΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 55/11-09-2017 Εισήγηση του Γρ. Αδειοδοτήσεων & Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
Αιτήσεις - Έγγραφα – Ανακοινώσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ZΩΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

39η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνε-δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την «Ανατροπή δέσμευσης πιστώσεων προυπολογισμού οι-κονομικού έτους 2017» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 675/07-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την «9η Αναμόρφωση Προυπολογισμού 2017 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ.676/07-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Διαβάστε περισσότερα: 39η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

30η Εκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 30η δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017, και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης, για το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα και με τις δ/ξεις της παρ. 5 ,του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα: 30η Εκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου