37η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010) (όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρ. 77 & 116 του Ν.4555/2018 και το άρ. 2 του Ν.4623/2019), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων», σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 23 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση στην «ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» της συγγραφής γνωμοδοτήσεως περί της δυνατότητας επιβολής υπό του Δήμου των τελών κοινοχρήστων χώρων και υπεδάφους αυτών στην ανώνυμη
εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» μετά την έκδοση υπό του ΣτΕ των υπ' αριθμ. 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793 και 2794/27.12.2018 αποφάσεων, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ.358/16-09-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας.

Διαβάστε περισσότερα: 37η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Εκτακτη Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Σας καλούμε να προσέλθετε την 20/09/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., σε έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ασπροπύργου στο Δημαρχιακό κατάστημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. Δημοκρατίας 18 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).
Θέμα: Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ασπροπύργου για το έτος 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

download file

10η/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

a kapiΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 3ο όροφο την 19-09-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα: 10η/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

9η/2019 Συνεδριαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α ΚΑΠΗ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας &
3ης Ηλικίας Δήμου Ασπροπύργου», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του Α΄ Καπή
στην αίθουσα συνεδριάσεως στον 3ο όροφο την 19-09-2019 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00 π.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα: 9η/2019 Συνεδριαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α ΚΑΠΗ.

36η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010) (όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρ. 77 & 116 του Ν.4555/2018 και το άρ. 2 του Ν. 4623/2019), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων», σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 23 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το ένα και μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με την 17381/24-07-2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου
Ασπροπύργου .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018), ο Δήμος Ασπροπύργου, προκειμένου να συγκροτήσει τη νέα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με θητεία λήξης 31/08/2023, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στα διοικητικά συμβούλια:
 των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
 των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
 των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
 των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
 των ενώσεων και συλλόγων γονέων
 των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
 των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
 άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
 των τοπικών συμβουλίων νέων

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου...

Πρόσκληση 15ης Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

download file

35η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010) (όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρ. 77 & 116 του Ν.4555/2018 και το άρ. 2 του Ν.4623/2019), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων», σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 17 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Tρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 19901/11-09-2019 της Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. συστήμ. 75552 & την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗΣ».
ΘΕΜΑ 2ο Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπηθεί ο Δήμος Ασπροπύργου ενώπιον του 8ου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση αποφάσεως της
Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006, του Υπουργού Εσωτερικών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και της ανώνυμης εταιρείας με την ε-πωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ.331/10-09-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών για το έργο «ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»-ΑΝΑΔΟΧΟΣ«ΑΨΙΔΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε»,σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 19862/10-09-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Πολ/μίας & Τ.Υ .

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της σύναψης και την αποδοχή των όρων σχεδίου τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Πε-ριφέρειας Αττικής και του Δήμου Ασπροπύργου, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 420», και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, κ. Νικόλαου Μελετίου, για την υπογραφή αυτής σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 19706/10-09-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Πολ/μίας & Τ.Υ .
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Αγ. Γεωργίου», σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 18788/09-09-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Πολ/μίας & Τ.Υ .
ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών για το έργο
«Ανακατασκευή Αγ. Γεωργίου» σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 19690/09-09-2019
Εισήγηση της Δ/νσης Δ/νσης Πολ/μίας & Τ.Υ.
ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 420»,», σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 18036/05-09-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Πολ/μίας & Τ.Υ .
ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση της υπ'αρ. 29/2019 των τεχνικών προδιαγρα-φών της μελέτης της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών , την Κατάρτιση των όρων δη-μοπρασίας για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 356/13-09-2019 Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 9ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του Δήμου Ασπροπύργου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά την εκ-δίκαση της εφέσεως στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών ως και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης στη Γραμματεία του Εφετείου Αθηνών του Ε. Παπανικολάου εναντίον του Νικολάου Μελετίου ως και κατά της οριστικής απόφασης του Πο-λυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 13-09-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 10ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου