38η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 01 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνε-δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ'αρ. 83/2016 μελέτης της Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών και τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας για την «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 30909/28-08-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών.


ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ.πρωτ. 30566/23-08-2017 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «AΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ».
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 67.280,00€ με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ασπροπύργου –ΚΕΔΑ με σκοπό την δημιουργία γραφείου πληροφόρησης και προώθησης της απασχόλη-σης», σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 651/28-08-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οι-κονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 7.000,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΦΩΝ », σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 654/28-08-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομι-κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο Ορθή επανάληψη της υπ'αριθ. 310Δ/2017 προγενέστερης απόφασης αποδέσμευσης και επαναδιάθεση πίστωσης, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 655/28-08-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας
ΘΕΜΑ 6οΛήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης και καταρτιση των όρων της δημοπρα-σίας με τίτλο «Αγορά ακινήτου για την στέγαση του 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου, στην περιοχή Γκορυτσά του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 656/28-08-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 7ο Ορθή επανάληψη της υπ'αριθ. 349/2017 προγενέστερης απόφασης αποδέσμευσης και επαναδιάθεση πίστωσης, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 657/28-08-2017 Ει-σήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο Ορθή επανάληψη της διακήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο « Ενοικίαση Βαρέων Μηχανημάτων», σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 31026/28-08-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της πολεοδομίας & Τ. Υ.
ΘΕΜΑ 9ο Αιτήσεις -Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου