9η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης στον 3ο όροφο την 04-09-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 04/09/2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1247 / 30 – 08 - 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: « Λήψη απόφασης για την αποδοχή χορηγίας από την εταιρεία
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ,ποσού 1.500,00€, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις
Θριάσια 2017 ».

( Σχετική εισήγηση της τμηματάρχου Πολιτιστικών κας Καρλαύτη Αικατερίνης
με αριθμό πρωτοκόλλου 1248 / 31 – 08 - 2017 ).

ΘΕΜΑ 2ο: « Λήψη απόφασης για την αποδοχή χορηγίας από την εταιρεία
METCON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ, ποσού 1.000,00€,
για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις Θριάσια 2017 ».

( Σχετική εισήγηση της τμηματάρχου Πολιτιστικών κας Καρλαύτη Αικατερίνης
με αριθμό πρωτοκόλλου 1248 / 31 – 08 - 2017 ).

ΘΕΜΑ : 3ο « Λήψη απόφασης για την αποδοχή χορηγίας από την εταιρεία
ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΝΗΣ Δ. ΑΕ, ποσού 500,00€,
για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις Θριάσια 2017 ».

( Σχετική εισήγηση της τμηματάρχου Πολιτιστικών κας Καρλαύτη Αικατερίνης
με αριθμό πρωτοκόλλου 1248 / 31 – 08 - 2017 ).

ΘΕΜΑ : 4ο « Λήψη απόφασης για την αποδοχή χορηγίας από την εταιρεία
GOLDAIR CARGO S.A., ποσού 500,00€,
για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις Θριάσια 2017 ».

( Σχετική εισήγηση της τμηματάρχου Πολιτιστικών κας Καρλαύτη Αικατερίνης
με αριθμό πρωτοκόλλου 1248 / 31 – 08 - 2017 ).

ΘΕΜΑ : 5ο « Λήψη απόφασης για την αποδοχή χορηγίας από την εταιρεία
ΣΧΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ποσού 500,00€, για τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις Θριάσια 2017 ».

( Σχετική εισήγηση της τμηματάρχου Πολιτιστικών κας Καρλαύτη Αικατερίνης
με αριθμό πρωτοκόλλου 1248 / 31 – 08 - 2017 ).

ΘΕΜΑ : 6ο « Λήψη απόφασης για την αποδοχή χορηγίας από την εταιρεία
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΜΠΕΛΠΑΣ , ποσού 500,00€,
για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις Θριάσια 2017 ».

( Σχετική εισήγηση της τμηματάρχου Πολιτιστικών κας Καρλαύτη Αικατερίνης
με αριθμό πρωτοκόλλου 1248 / 31 – 08 - 2017 ).

ΘΕΜΑ : 7ο « Λήψη απόφασης για την αποδοχή χορηγίας από την εταιρεία
ΑΣΠΡΟΚΑΤ , ποσού 300,00€,
για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις Θριάσια 2017 ».

( Σχετική εισήγηση της τμηματάρχου Πολιτιστικών κας Καρλαύτη Αικατερίνης
με αριθμό πρωτοκόλλου 1248 / 31 – 08 - 2017 ).

ΘΕΜΑ : 8ο « Λήψη απόφασης για την αποδοχή χορηγίας από την εταιρεία
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ , ποσού 200,00€,
για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις Θριάσια 2017 ».

( Σχετική εισήγηση της τμηματάρχου Πολιτιστικών κας Καρλαύτη Αικατερίνης
με αριθμό πρωτοκόλλου 1248 / 31 – 08 - 2017 ).

ΘΕΜΑ : 9ο « Λήψη απόφασης για την αποδοχή χορηγίας από την εταιρεία
ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ , ποσού 100,00€,
για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις Θριάσια 2017 ».

( Σχετική εισήγηση της τμηματάρχου Πολιτιστικών κας Καρλαύτη Αικατερίνης
με αριθμό πρωτοκόλλου 1248 / 31 – 08 - 2017 ).

ΘΕΜΑ : 10ο « Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση
διάθεσης πίστωσης της δαπάνης με τίτλο:
Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ποσού 16.000,00 €,
υπό KA: 10.6492.001 ».

( Σχετική εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
κας Σωτηροπούλου Αργυρώς με αριθμό πρωτοκόλλου 1245 / 29 – 08 - 2017 ).

ΘΕΜΑ : 11ο « Λήψη απόφασης για την αποδοχή της σύμβασης πολιτιστικής χορηγίας μεταξύ του Νομικού μας Προσώπου και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ».

( Σχετική σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλλου 1246/29-08-2017. Εισήγηση της Τμηματάρχου Πολιτιστικών κας Καρλαύτη Αικατερίνης ).

ΘΕΜΑ : 12ο « Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση
διάθεσης πίστωσης της προμήθειας με τίτλο:
Προμήθεια αναψυκτικών και ποτών για τις ανάγκες
των εκδηλώσεων ποσού 4.000,00€, υπό KA: 15.6495.003 ».

( Σχετική εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
κας Σωτηροπούλου Αργυρώς με αριθμό πρωτοκόλλου 1245 / 29 – 08 - 2017 ).

ΘΕΜΑ : 13ο « Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση
διάθεσης πίστωσης της προμήθειας με τίτλο:
Προμήθεια ηχητικών μηχανημάτων ποσού 13.200,00€,
υπό KA: 10.7131.004 ».

( Σχετική εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
κας Σωτηροπούλου Αργυρώς με αριθμό πρωτοκόλλου 1245 / 29 – 08 - 2017 ).

ΘΕΜΑ : 14ο « Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση
διάθεσης πίστωσης της προμήθειας με τίτλο:
Έξοδα θεατρικών παραστάσεων ποσού 15.000,00€,
υπό KA: 15.6471.008 ».

( Σχετική εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
κας Σωτηροπούλου Αργυρώς με αριθμό πρωτοκόλλου 1245 / 29 – 08 - 2017 ).

ΘΕΜΑ : 15ο « Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση
διάθεσης πίστωσης της προμήθειας με τίτλο:
Έξοδα εκδηλώσεων για Θριάσια ποσού 70.000,00€,
υπό KA: 15.6471.011 ».

( Σχετική εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
κας Σωτηροπούλου Αργυρώς με αριθμό πρωτοκόλλου 1245 / 29 – 08 - 2017 ).

ΘΕΜΑ : 16ο « Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού προσλήψεων
καθώς και ειδικοτήτων αυτών με την μορφή συμβάσεων
μίσθωσης έργου με αντίτιμο.

( Σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 57233/21186/18-07-2017 )

ΘΕΜΑ : 17ο « Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση
διάθεσης πίστωσης της προμήθειας με τίτλο:
Έξοδα εκδηλώσεων για ΑΕΠΙ ποσού 7.000,00€,
υπό KA: 15.6471.016 ».

( Σχετική εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
κας Σωτηροπούλου Αργυρώς με αριθμό πρωτοκόλλου 1245 / 29 – 08 - 2017 ).

ΘΕΜΑ : 18ο « Αιτήσεις - έγγραφα ».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

download file

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου