39η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνε-δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την «Ανατροπή δέσμευσης πιστώσεων προυπολογισμού οι-κονομικού έτους 2017» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 675/07-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την «9η Αναμόρφωση Προυπολογισμού 2017 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ.676/07-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ.πρωτ. 32607/07-09-2017 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 32608/07-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Τεχν.Υπηρεσίας & Πολεοδομίας.
ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 334,80€ με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» για την εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟ-ΤΗΤΑ, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 671/05-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 833,28€ με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» για την εφημεριδα ΘΡΙΑΣΙΟ, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 672/05-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομι-κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 806,00 ευρώ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Διοικ. Εφετείου Αθηνών επί της αγωγής της τεχνικής εταιρείας «ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ – ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΤΤΕ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 673/07-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 806,00 ευρώ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Διοικ. Εφετείου Αθηνών επί της αγωγής της τεχνικής εταιρείας «ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ – ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΤΤΕ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 674/07-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 1.478,08 ευρώ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να καταθέσει υπόμνημα στο 14ο Μονομ.Διοικ.Πρωτοδ. Αθηνών για τις 8 προσφυγές που άσκησε η ΒΕΝΙΚ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΕ κατά του Δήμου, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 677/07-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 17.000,00€ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΡΩΘΡΩΝ», σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 681/11-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσί-ας.
ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 20.000,00€ με τίτλο «ΑΠΟΜΑΓΝHΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.», σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 682/11-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 15.000,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ», σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 683/11-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 12ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 343,48€ με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» για την εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 684/11-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 13ο Αιτήσεις -Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου