41η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 27 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση βιωσιμότητας της μελέτης με τίτλο «MASTER PLAN - Χρηματοδοτικό Μοντέλο, για τον επαρκή προσδιορισμό της δυνατότητας επιλογής χρηματοδότησης με μόχλευση πόρων και τη δυνατότητα Υποστήριξης - Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας στη συνολική προσέγγιση της διαδικασίας» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 34969/21-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών.


ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για τη διάθεση πιστώσεως υποχρεωτικής δαπάνης σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 711/20-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για τη διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 712/20-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πιστώσεως ποσού 12.400,00 ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 719/22-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πιστώσεως ποσού 1.860,00 ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 720/22-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για τη Συμπληρωματική διάθεση πιστώσεως ποσού 4.800,00 ευρώ για «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ.721/22-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ορισμό υπολόγου υπαλλήλου και έκδοση Χρημ. Εντάλματος προπληρωμής επ'ονόματι του δημοτικού υπαλλήλου Πατεράκη Γεωργίου, για τις «ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ - ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.)» ποσού 1.385,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ.722/22-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πιστώσεως ποσού 558,00 ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 723/22-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πιστώσεως ποσού 372,00 ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 724/22-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πιστώσεως ποσού 5.000,00 ευρώ με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 725/22-09-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 11ο Αιτήσεις -Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου