43η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 06 Oκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνε-δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την «Ανατροπή δέσμευσης πιστώσεων προυπολογισμού οι-κονομικού έτους 2017» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 745/02-10-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την «10η Αναμόρφωση Προυπολογισμού 2017 & Τροποποίη-ση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 746/02-10-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 36544/02-10-2017 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού & την οριστική κατακύρωση του αποτελέ-σματος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟ-ΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 36568/02-10-2017 Εισήγηση του Δ/ντή Πολεοδομίας & Τεχνικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 ευρώ για τον «ΨΕΚΑΣΜΟ ΠΕΥΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 747/02-10-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο Αιτήσεις -Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου