44η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 13 Oκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνε-δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ με τίτλο «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.762/09-10-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οι-κονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 572,88 ευρώ με τίτλο «ΈΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 760/09-10-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 465,00 ευρώ με τίτλο «ΈΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 761/09-10-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο Αιτήσεις -Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου