45η Εκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής. 11/10/2017

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, παρ. 6 του 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-της» ( Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 « Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προ-σκαλούμε να προσέλθετε την 11η Oκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το ένα και μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, λόγω έκτακτης ανάγκης για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας της αποστολής του αδερφοποιημένου Δήμου Πλοϊέστι της Ρουμανίας για το διάστημα 18-22/10/2017 και περιορισμένων χρονικών ορίων.
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για α) την έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.300,00 ευρώ για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας της αποστολής του αδερφοποιημένου δήμου Πλοιέστι της Ρουμανίας και β) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 12.300,00 ευρώ και τον ορισμό του δημοτικού υπαλλήλου κ. Καράβα Ιωάννη ως υπολόγου, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 764/11-10-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου