46η Εκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, παρ. 6 του 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-της» ( Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 « Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προ-σκαλούμε να προσέλθετε την 11η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το ένα και μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, λόγω έκτακτης ανάγκης για το διορισμό πληρε-ξουσίου δικηγόρου, όπως ασκήσει έφεση κατά της απόφασης 89906/17 του Πρωτοδικείου Αθηνών, και περιορισμένων χρονικών ορίων.
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.116,00 ευρώ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» η οποία αφορά την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου, προκειμένου να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης 89906/17 του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 765/11-10-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου