47η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής. 16/10/2017

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 20 Oκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνε-δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ.πρωτ. 37970/11-10-2017 Πρακτικού Αξιολόγησης /Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ».
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 109,12 ευρώ με τίτλο «ΈΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 772/12-10-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.


ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πιστώσεως ποσού 620,00 ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Μονομ.Πρωτ.Αθηνών για την αγωγή των Παναγιωτοπούλου Κων/να κ.λ.π., σύμ-φωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 773/12-10-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πιστώσεως ποσού 1.178,00 ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Μονομ.Πρωτ.Αθηνών για την αγωγή του Καλούσου Ιωάννη, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 774/12-10-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πιστώσεως ποσού 992,00 ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Μονομ.Πρωτ.Αθηνών κατά την εκδίκαση της αίτησης της εταιρείας ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 775/12-10-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πιστώσεως ποσού 992,00 ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Δι-οικ.Πρωτ.Αθηνών κατά την εκδίκαση της προσφυγής της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε.,σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 776/12-10-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικο-νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 303,80 ευρώ με τίτλο «ΈΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 778/16-10-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 8ο Αιτήσεις -Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου