53η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 17η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνε-δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 1.500,00 ευρώ για «ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 844/07-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 2.000,00 ευρώ για «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» β) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και γ) τον ορισμό του δημ. υπαλλήλου κ. Κοπαλά Παν. ως υπολόγου για να διαχειριστεί το ανωτέρω ποσό, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 850/10-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.


ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης - Ανατροπή Δέσμευσης και Επαναδιάθεση πι-στώσεως ποσού 39.815,26 ευρώ για «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 854/14-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4οΛήψη απόφασης για την Απόδοση λογαριασμού δαπανών Χρ. Εντάλμ. Προπληρωμής Νο Β1322/17 ποσού 3.472,65 ευρώ επ'ονόματι του δημοτικού υπαλλήλου κ. Μαυράκη Αλέξανδρου, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 855/14-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5οΛήψη απόφασης για την Απόδοση λογαριασμού δαπανών Χρ. Εντάλμ. Προπληρωμής Νο Β1347/17 ποσού 4.727,20 ευρώ επ'ονόματι του δημοτικού υπαλλήλου κ. Μαυράκη Αλέξανδρου, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 856/14-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 644,80 ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) τον διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου όπως παραστεί ενώπιον του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αίτησης των κ.κ. Ι. Ράπτου και Δ. Μαυράκη, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 857/14-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 644,80 ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) τον διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου όπως παραστεί ενώπιον του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αίτησης του κ. Δ. Αντωνίου, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 858/14-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 24.800,00 ευρώ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΟΠΙΔΑΚΩΝ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 859/14-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 42410/14-11-2017 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού & την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 42304/13-11-2017 αιτήσεως που αφορά τη ρύθμιση οφειλής της κ. Τσίγκου Μαργαρίτας.
ΘΕΜΑ 11ο Αιτήσεις -Έγγραφα - Ανακοινώσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου