54η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.23/11/2017

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 28η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσε-ων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 42895/17-11-2017 Πρακτικού της επι-τροπής διενέργειας του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. συστήματος 43304 & την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων».


ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 42948/17-11-2017 Πρακτικού της επι-τροπής διενέργειας του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. συστήματος 45261 & την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος για «ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΔΩΝ Α-ΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ-ΚΟΥ».
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 42961/17-11-2017 Πρακτικού της επι-τροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού & την οριστική κατακύρωση του α-ποτελέσματος για την «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».
ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 43025/20-112017 Πρακτικού της ε-πιτροπής διενέργειας του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. συστήματος 42759 για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙ-ΑΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ως προς τα τρόφιμα των παιδικών /βρεφονηπιακών σταθμών τμήμα 2» στο πρώτο στάδιό του δηλαδή Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά.
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 1.860,00 ευ-ρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 869/20-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 1.500,00 ευ-ρώ για «ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 870/20-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 1.116,00 ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) τον διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου όπως παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της αγωγής αποζημίωσης της εταιρείας «ΚΟΝΔΩΡ ΑΕΕΕ», σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 872/20-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 682,00 ευ-ρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) τον διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου όπως παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της προσφυγής της εταιρείας «ΑΝΑ ΡΟΡ», σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 873/20-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 744,00 ευ-ρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) τον διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου όπως παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Α-θηνών κατά την εκδίκαση της προσφυγής - αίτησης συμβιβασμού του «ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΑΘΗ», σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 874/20-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 744,00 ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) τον διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου όπως παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της ανακοπής του «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΑ», σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 875/20-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 1.488,00 ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) τον διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου όπως παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της έφεσης της εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ», σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 876/20-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 12ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 18.000,00 ευρώ για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 877/20-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 13ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 15.000,00 ευρώ για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 878/20-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 14ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης - Ανατροπή αποδέσμευσης και διάθεση πι-στώσεως ποσού 17.000,00 ευρώ για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΡΩΘΡΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 882/21-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 15ο Λήψη απόφασης για τη διάθεση πιστώσεων για αναπλήρωση κωδικών παγίας, σύμ-φωνα με την υπ'αρ. πρωτ.884/22-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπη-ρεσίας.
ΘΕΜΑ 16ο Λήψη απόφασης για διάθεση πιστώσεως υποχρεωτικής δαπάνης, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ.885/22-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 17ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 22.500,00 ευρώ για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 887/22-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 18ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 24.800,00 ευρώ για «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ » σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 888/22-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 19ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 2.500,00€ για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙ-ΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρτ. 886/22-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 20ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 2.000,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 890/22-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 21ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 9.500,00 € με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 891/22-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 22ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 43231/21-11-2017 Πρακτικού της ε-πιτροπής διενέργειας του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. συστήματος 42758 για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙ-ΑΚΩΝ –ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ως προς την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου τμήμα 1) » στο πρώτο στάδιό του δηλαδή Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/Τεχνική Προ-σφορά.
ΘΕΜΑ 23ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 43443/22-11-2017 Πρακτικού της ε-πιτροπής διενέργειας του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. συστήματος 45589 & την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙ-ΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ».
ΘΕΜΑ 24ο Αιτήσεις -Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου