56η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 18η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνε-δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 1.448,32 ευ-ρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 923/04-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 737,80€ με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 925/06-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.


ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 1.499,88€ με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 926/06-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 4ο Ορθή επανάληψη της υπ'αρ. 525/2017 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Ε-πιτροπής, αποδέσμευση και επαναδιάθεση πίστωσης, σύμφωνα με την υπ.αρ. πρωτ. 927/07-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 1.736,00€ ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 928/07-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 285,48€ ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 929/07-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 990,00 ευρώ για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 935/07-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 992,00 ευ-ρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) τον διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου όπως παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της αγωγής των ΤΣΙΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΓΕ-ΩΡΓΙΑΣ, κατά του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 954/08-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης υποχρεωτικών δαπανών, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 955/08-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 5.950,14€ ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ» σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. 959/11-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 11οΛήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 293.467,89€ με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΕΛΕ-ΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 960/11-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 12ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 1.200,32€ με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 961/12-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 13ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 587,76€ με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 962/12-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 14ο Λήψη απόφασης για την Απόδοση λογαριασμού δαπανών Χρ. Εντάλμ. Προπληρωμής Νο Β1505/2017 ποσού 1.500,00€ επ' ονόματι του δημοτικού υπαλλήλου κ. ΚΟΠΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 965/13-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 15ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 550,56€ με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 966/13-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 16ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 46308/13-12-2017 αιτήσεως που αφορά τη ρύθμιση οφειλής του κ. Γράτσου Ελευθερίου.
ΘΕΜΑ 17ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 46306/13-12-2017 αιτήσεως που αφορά τη ρύθμιση οφειλής της κ. Τσίγκου Ελένης.
ΘΕΜΑ 18ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 46307/13-12-2017 αιτήσεως που αφορά τη ρύθμιση οφειλής του κ. Γράτσου Αντωνίου.
ΘΕΜΑ 19ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου