57η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.20/12/2017

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, παρ. 6 του 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-της» ( Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 « Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προ-σκαλούμε να προσέλθετε την 20η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το ένα και μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, λόγω έκτακτης ανάγκης για την κάλυψη εξόδων μετάβασης του Γενικού Γραμματέας του Δήμου Ασπροπύργου στο Πλοϊέστι της Ρουμανίας για το διάστημα 10-14/01/2018 και περιορισμένων χρονικών ορίων.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για α) την έγκριση διενέργειας δαπάνης για την κάλυψη των εξό-δων μετάβασης του Γενικού Γραμματέας του Δήμου Ασπροπύργου στο Πλοϊέστι της Ρουμανίας, από 10 έως 14 Ιανουαρίου και β) την έκδοση χρηματικού εντάλ-ματος προπληρωμής ποσού 1.370,00 ευρώ και τον ορισμό ενός δημοτικού υπαλ-λήλου ως υπολόγου, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 1058/20-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου