58η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής. 21/12/2017

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 28η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριά-σεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ.πρωτ. 45454/07-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και την οριστική κατακύρωση του αποτελέ-σματος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ».
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 571,89 € με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» για την εφημερίδα «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗ-ΤΑ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 1039/19-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.


ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 3.630,12 € με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στο ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ - ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙ-ΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 1040/19-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ.1059/20-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο Συγκρότηση τριμελούς ή πενταμελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών/Επιτροπή αξιολόγησης Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2018.
ΘΕΜΑ 6ο Συγκρότηση τριμελούς ή πενταμελούς Επιτροπής αξιολόγησης Ενστάσεων (άρθρο 221 παρ. 11α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την υποπερίπτ. Ε΄ της περίπτ. 49 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016).
ΘΕΜΑ 7ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου