1η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 16η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριά-σεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση υπογραφής των αποφάσεων Ανάληψης Υπο-χρέωσης σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 5/10-01-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικο-νομικής Υπηρεσίας.


ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης Υποχρεωτικών δαπάνων της παρ. 1δ του αρθρου 158 του Ν.3463/2006 (καύσιμα) σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 6/10-01-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης υποχρεωτικών δαπα-νών (μισθοδοσία ασκουμένων σπουδαστών ΤΕΙ και μαθητών OAEΔ (ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ - ΙΕΚ) σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 7/10-01-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση μισθοδοτικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης κωδικών απόδοσης κρατήσεων (υποχρεωτικές δαπάνες) σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 8/10-01-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης λοιπών υποχρετικών δαπανών σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 9/10-01-2018.
ΘΕΜΑ 6ο Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για έργα που υπερβαίνουν το 1.000.000,00 ευρώ για το έτος 2018 σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 48015/29-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Πολεοδομίας και Τεχνικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 7ο Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για έργα έως 1.000.000,00 ευρώ για το έτος 2018 σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 48016/29-12-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Πολεοδομίας και Τεχνικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την Άσκηση αιτήσεων αναιρέσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά των αποφάσεων του 3ου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και ανάθεση της σύνταξης και κατάθεσης των αιτήσεων αναιρέσεως στις δικηγορικές ε-ταιρείες με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και «ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 12/12-012018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνι-σμού/Αξιολόγησης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. συστή-ματος 47571, ο οποίος αφορά τη δαπάνη με τίτλο «Δενδροφύτευση και Εργασίες Πρασίνου»
ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 904/11-01-2018 αιτήσεως της κ. Ντοβίνου Φιλιώς που αφορά τη ρύθμιση οφειλής της σύμφωνα με την υπό ημερ. 12-01-2018 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης για την Ακύρωση της υπ' αρ. 535/2017 απόφαση βάσει της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) του 2ου Κλιμακίου υπ'αρ. 17/2018 σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ.13/12-01-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 12ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου