3η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπή.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 30η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 1.116,00 ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) τον διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου για να καταθέσει αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά της απόφ. 5686/2017 του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 1.116,00 ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) τον διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου για να ασκήσει έφεση και να καταθέσει αίτηση αναστολής εκτέλεσης με αίτημα προσωρινής διαταγής κατά της απόφ. 5687/2017 του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
ΘΕΜΑ 3ο Απόδοση λογαριασμού δαπανών Χρ. Εντάλμ. Προπληρωμής Νο Β1702/17 ποσού 1.370,00€ επ'ονόματι της δημ. υπαλλήλου ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 56/25-01-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης Πολυετών - Συνεχιζόμενων Υποχρεώσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 46/24-01-2018 Εσήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 5ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου