4η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.01/02/2018

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 06η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριά-σεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 3.968,00 ευ-ρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» που αφορά αμοιβή του κ. Δημ. Νινόπουλου, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 61/30-01-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 1.240,00 ευ-ρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» που αφορά αμοιβή του κ. Δημ. Νινόπουλου, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 62/30-01-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 2.321,28 ευ-ρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» που αφορά αμοιβή της δικηγορικής εταιρείας Π. Τσαμούλης και Συνεργάτες, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 63/30-01-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 580,32 ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» που αφορά αμοιβή της δικηγορικής εταιρείας Π. Τσαμούλης και Συνεργάτες, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 64/30-01-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.320,00 (συνεχιζ.) σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 66/30-01-2018 Εσήγηση του Δ/ντή της Οικο-νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 992,00 ευρώ
για «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 69/31-01-2018
Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 1.674,00ευρώ
για «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 68/30-01-2018
Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 120,90 ευρώ
για «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ.
67/31-01-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 2461/31-01-2018 αίτησης της κ. Καρανικόλα Σβετλάνα
που αφορά τη ρύθμιση οφειλής της.
ΘΕΜΑ 10ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου