5η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.12/12/2018

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 13η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριά-σεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αρ. πρωτ. 2055/05-02-2018 Πρακτικού επι-τροπής διενέργειας του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήμ.68292 για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ » κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 3290/05-02-2018 εισήγηση της Δ/νσης Πολ/μίας & Τ.Υ.
ΘΕΜΑ 2ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου