6η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.12/12/2018

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 14η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνε-δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για «Ανατροπή - Αποδέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ/κού έτους 2018» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 91/9-02-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ/κού έτους 2018», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 92/09-11-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 3ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου όπως παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – 6ο Τμήμα Μονομελές για τις 22 εφέσεις που άσκησε η «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Ασπροπύργου σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ 85/07-02-2018 Εισήγηση του Διευθυντή της Οικονομικής υπηρεσίας».

ΘΕΜΑ 4ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου όπως παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – 20ο Τμήμα Μονομελές για τις 4 εφέσεις που άσκησε ο Δήμος Ασπροπύρ-γου κατά της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ 86/07-02-2018 Εισήγη-ση του Διευθυντή της Οικονομικής υπηρεσίας».
ΘΕΜΑ 5ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου όπως παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – 2ο Τμήμα Μονομελές για τις 2 εφέσεις που άσκησε η «ΤΕΟ Α.Ε.» κατά του Δήμου Ασπροπύργου σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ 87/07-02-2018 Εισήγηση του Διευθυντή της Οικονομικής υπηρεσίας».
ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για «Ορθή επανάληψη της υπ' αριθ. 15.Δ/23-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής», ως προς τον Διορισμό του πληρεξούσιου δικηγόρου.
ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 1.178,00 ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) τον διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον δήμο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά της αγωγής εργατικών διαφορών, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ 89/09-02-2018 Εισήγηση του Διευθυντή της Οικονομικής υπηρεσίας».
ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 1.178,00 ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) τον διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου προκειμένου να διερευνήσει στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και το κτηματολόγιο , σε ότι αφορά κτηματική υπόθεση του δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ 90/09-02-2018 Εισήγηση του Διευθυντή της Οικονομικής υπηρεσίας».
ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 3446/07-02-2018 αίτησης του κ. Μπράμπη Αθανασίου που αφορά τη ρύθμιση οφειλής του, σύμφωνα με την υπό ημερ. 09-02-2018 Εισή-γηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 10ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου