12η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.23/03/2018

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 27η Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτι-κού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς υποχρέωσης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.420,00€ με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ», σύμφωνα με την υπ'αριθ. πρτ 274/21-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 276/21-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.


ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 ευρώ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.)» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 277/21-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 ευρώ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 279/22-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 35.000,00 ευρώ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 280/22-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 ευρώ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 281/22-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.054,00 ευρώ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για να Γνωμοδοτήσει επί του θέματος που διαλαμβάνει το έγγραφο με αρ.πρωτ. 6978/16-03-2018 της Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 282/22-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 611,32 ευρώ για «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 283/22-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ'αρ. 14/2018 μελέτης της Δ/νσης Πολεοδομίας & Τ.Υ. με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΑ-ΠΕΔΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας.
ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς υποχρέωσης, έγκριση δαπάνης και διάθε-ση πίστωσης ποσού 6.400,00 ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 286/23-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 992,00 ευρώ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για να διερευνήσει την πορεία της ίδρυσης του ιδρύματος Σπύρου Κ. Λιάσκου, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 287/23-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 12ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 8.000,00 ευρώ για «MAΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡ. Δ.Σ.» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 293/23-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 13ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 28.580,78 ευρώ για «Προμήθεια συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας έναντι κρουστικών υπερτάσεων στα σχολικά κτίρια του Δήμου», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 293/23-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 14ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.240,00 ευρώ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 289/23-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 15ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.675,00 ευρώ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 290/23-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 16ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου