3η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 3ο όροφο την 30-03-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 30/03/2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 469 / 26 – 03 - 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμό
υπολόγου και ψήφιση διάθεσης πίστωσης των κωδικών αυτής οικ.
έτους 2018 ».

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 462/26-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών – παροχής γενικών υπηρεσιών
για το έτος 2018 βάσει του Ν.4412/2016».

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 397/14-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης
ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν.4412/2016 ».

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 398/14-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής
του αντικειμένου δημοσιών συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών
για το έτος 2018 βάσει του Ν.4412/2016 ».

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 400/14-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης
και παραλαβής δημοσιών συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018
βάσει του Ν.4412/2016 ».

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 399/14-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη σύμβασης πολιτισμικού
χαρακτήρα για το έτος 2018 βάσει του Ν.4412/2016».

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 453/23-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης
ενστάσεων και προσφυγών για τη σύναψη σύμβασης πολιτισμικού
χαρακτήρα για το έτος 2018 βάσει του Ν.4412/2016».

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 456/26-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου
σύμβασης πολιτισμικού χαρακτήρα για το έτος 2018 βάσει του
Ν.4412/2016».

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 394/14-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για το διορισμό δικηγόρου σχετικά με την παροχή νομικών
συμβουλών στην κατάρτιση των όρων διακήρυξης διαγωνιστικής
διαδικασίας, παραρτημάτων και εγγράφων αυτής για την επιλογή αναδόχου
με σκοπό τη σύναψη σύμβασης πολιτισμικού χαρακτήρα αλλά και καθ' όλη
τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι και την υπογραφή της
πολιτισμικής σύμβασης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.960,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% υπό Κ.Α.: 00.6111.001 με περιγραφή:
«Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων».

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 393/14-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 10ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 1.000,00€ υπό Κ.Α.: 15.6463.004 με περιγραφή:
Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις σε έντυπα», για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 468/26-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 1.000,00€ υπό Κ.Α.: 15.6265.001 με περιγραφή:
Συντήρηση & Επισκευή μουσικών οργάνων», για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 468/26-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 6.000,00€ υπό Κ.Α.: 00.6111.001 με περιγραφή:
Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων», για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 468/26-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 16.000,00€ υπό Κ.Α.: 15.6471.008 με περιγραφή:
Έξοδα θεατρικών παραστάσεων», για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 468/26-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 14ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 3.000,00€ υπό Κ.Α.: 00.6117.001 με περιγραφή:
Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας», για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 468/26-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 15ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 2.000,00€ υπό Κ.Α.: 10.6266.003 με περιγραφή:
Συντήρηση προγράμματος προσωπικού & μισθοδοσίας»,
για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 468/26-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 3.500,00€ υπό Κ.Α.: 10.6266.005 με περιγραφή:
Λοιπές δαπάνες συντήρησης Η/Υ & λογισμικού»,
για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 468/26-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 17ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 2.500,00€ υπό Κ.Α.: 10.6266.004 με περιγραφή:
Συντήρηση προγράμματος οικονομικής διαχείρισης»,
για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 468/26-03-2018 ).
ΘΕΜΑ 18 ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 5.000,00€ υπό Κ.Α.: 15.6495.003 με περιγραφή:
Προμήθεια αναψυκτικών και ποτών για τις ανάγκες των εκδηλώσεων»,
για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 468/26-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 19 ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 2.300,00€ υπό Κ.Α.: 10.6662.002 με περιγραφή:
Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής κεντρικής θέρμανσης»,
για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 468/26-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 20 ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 2.800,00€ υπό Κ.Α.: 10.6261.002 με περιγραφή:
Συντήρηση & επισκευή κεντρικής θέρμανσης»,
για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 468/26-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 21 ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 700,00€ υπό Κ.Α.: 10.6613.005 με περιγραφή:
Προμήθεια τυπογραφικών ειδών», για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 468/26-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 22 ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 7.600,00€ υπό Κ.Α.: 15.6471.007 με περιγραφή:
Ηχητική & Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων», για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 468/26-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 23 ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 7.500,00€ υπό Κ.Α.: 15.6471.010 με περιγραφή:
Επιδείξεις – Δεξιώσεις – Εορτές – Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις»,
για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 468/26-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 24 ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 5.000,00€ υπό Κ.Α.: 15.6073.001 με περιγραφή:
Δαπάνες επιμόρφωσης μελών του Π.Κ.», για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών, βαθμό Α΄
με αριθμό πρωτοκόλλου 468/26-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 25 ο:«Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του διατηρητέου κτηρίου
του Ρολογιού από το Δήμο Ασπροπύργου στο Πνευματικό Κέντρο

( Σχ. εισήγηση του Προέδρου κου Μπουραντά Μελέτιου
με αριθμό πρωτοκόλλου 406/14-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 26ο: «Αιτήσεις - έγγραφα ».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου