13η Συνεδρίαση Οικομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 3η Απριλίου 2018 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-τικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΔΕ-ΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 304/26-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 91.467,50 ευρώ με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 325/28-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 91.467,50 ευρώ με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 326/28-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς υποχρέωσης, έγκριση δαπάνης και διάθε-ση πίστωσης ποσού 7.500,00€ με τίτλο «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥ-ΣΤΗΡΕΣ», σύμφωνα με την υπ'αριθ. πρτ 327/29-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς υποχρέωσης, έγκριση δαπάνης και διάθε-ση πίστωσης ποσού 16.399,00€ με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ», σύμφωνα με την υπ'αριθ. πρτ 328/29-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00€ με τίτλο «ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 329/29-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.232,00€ ευρώ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου α) να συντάξει απόψεις της υπηρεσίας επί της αιτήσεως ακυρώσεως της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., β) να ασκήσει παρέμβαση του Δήμου υπέρ του κύρους της πράξης και γ) να παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο κατά την εκδίκαση της Αίτησης Ακυρώσεως της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ενώπιον του Β' Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. 330/29-03-2018 Εισή-γηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για τoν τρόπο εκτέλεσης και την κατάρτιση των όρων της δημοπρα-σίας, με τίτλο: « Μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση του Πολιτιστικού – Αθλητικού Κέντρου στη Θέση Γκορυτσά του Δήμου Ασπροπύργου», σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. 332/30-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας
ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για τoν τρόπο εκτέλεσης και την κατάρτιση των όρων της δημοπρα-σίας, με τίτλο: « Μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ασπροπύργου», σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. 333/30-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 93,00 ευρώ για «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 331/30-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή υπαλλήλων σε εκπαι-δευτικό σεμινάριο και διάθεση πίστωσης ποσού 600,00€, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 305/27-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 12ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 16.658,10€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 334/30-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπη-ρεσίας.

ΘΕΜΑ 13ο Oρθή επανάληψη της υπ'αρ. 114/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμ-φωνα με την υπ'αρ. 337/30-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 14ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.300,00€ ευρώ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ.336/30-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 15ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 80.000,00€ με τίτλο «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ» Ι-διοκτησίας Δεσποτοπούλου Αντιγόνης και Δεσποτοπούλου Ιωάννας στη θέση Φακά, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 335/30-03-2018 Εισήγηση του Δντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 16ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου