14η /2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 12η Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-τικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Προέλεγχος και Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων - Ταμειακού Απολογισμού χρήσεως 2016, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 340/02-04-2018 Εισήγη-ση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την κατακύρωση αποτελέσματος του έργου για την «ΑΝΑΚΑΤΑ-ΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και την ανάδειξη oριστικού αναδόχου, σύμ-φωνα με το υπ΄αρ. πρωτ. 6550/02-04-2018 Πρακτικό Δημοπρασίας της Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.748,40€ ευρώ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί στο Α΄ Πενταμελές Εφετ. Κακουργημάτων Αθηνών στη δίκη κατά των εφέσεων των εταιρειών ENERGA & HELLAS POWER, σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. 338/30-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 868,00€ ευ-ρώ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) το διορι-σμό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει με βάση τις αποφάσεις 749/2010 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Διαδικασία Απαλλοτριώσεων, 5111/2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών - Τακτική Διαδικασία, 5967/2014 του Εφετείου Αθηνών (15ο Μονομελές) επί εφέσεως κατά της Μ.Π.Α. 5111/2013 και 11330 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών - Τακτική Διαδικασία, σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. 339/30-03-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 136,40 ευρώ-για «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ.342/03-04-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 343/04-04-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 344/04-04-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου