19η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (Ορθή Επανάληψη)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 8η Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διά-ταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για «Ανατροπή δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ/κού έτους 2018» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ.411/04-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ/κού έτους 2018», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 412/04-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.965,15 ευρώ με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ » σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 393/02-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.083,85 ευρώ με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ » σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 394/02-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗ-ΝΩΣΗΣ » σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 397/02-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 9.500,00 ευρώ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ » σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 398/02-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 ευρώ με τίτλο «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 399/03-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 ευρώ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 400/03-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς υποχρέωσης έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00€ τίτλο «ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙ-ΝΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΗ-ΜΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 402/03-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 67.280,00€ με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΚΕΔΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 403/04-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 4.385,44€ με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΞΟΔΑ ΔΕΔΔΗΕ Δ΄ 2018)» και την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματι δημοτικού υπαλλήλου ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ως υπολόγου, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 404/04-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.054,00€ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοι-κητικού Εφετείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της έφεσης της Ναυτιλιακής Εταιρείας ANTIPOLLUTION κατά του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. 406/04-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 40.000,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», β) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αριθ. 16/2018 μελέτη του Δήμου & γ) Τον τρόπο εκτέλεσης και κατάρτιση όρων της δημοπρασίας σύμφωνα με τις υπ' αρ.πρωτ. 405& 407/04-05-2018 Εισηγήσεις του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 12ο Λήψη απόφασης Δημάρχου περί διορισμού δικηγόρου και έγκριση δαπάνης & διά-θεση πίστωσης ποσού 620,00€ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ-ΓΡΑΦΩΝ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 408/04-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 13ο Λήψη απόφασης για την Ορθή επανάληψη της υπ'αρ. 185/2018 απόφασης της Οικο-νομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την υπο ημερομηνία 04-05-2018/Δ.Υ. Εισήγηση του Δ/ντη της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 14ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου