20η /2018 Εκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, παρ.6 του 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτε-κτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 10η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το ένα και μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, λόγω έκτακτης ανάγκης και περιορισμένων χρονικών ορίων για την κάλυψη εξόδων μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου μας στο Πλοϊέστι της Ρουμανίας .


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για α) την έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.100,00€ για την κάλυψη εξόδων μετάβασης της αντιπροσωπείας του Δήμου μας και β) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 9.100,00€ και τον ορισμό δημοτικού υπαλλήλου ως υπολόγου, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 435/10-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου