21η/2018 Εκτακτη Συνεδριαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, παρ.6 του 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτε-κτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 10η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το ένα και μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, λόγω έκτακτης ανάγκης και περιορισμένων χρονικών ορίων.


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού πο-σού 90.000,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑ-ΣΚΗΝΩΣΗ», β) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αριθ. 03/2018 με-λέτη της Δ/νσης παιδείας πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου & γ) Τον τρόπο ε-κτέλεσης και κατάρτιση όρων του ανοικτού διαγωνισμού , σύμφωνα με τις υπ' αρ.πρωτ. Εισηγήσεις του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου