22η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 15η Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 ευρώ με τίτλο «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ » σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 417/07-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 ευρώ με τίτλο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ », σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 418/07-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για «Διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου όπως παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – 6ο Τμήμα Μονομελές για την προσφυγή που άσκησε η ΟΣΕ Α.Ε. κατά του Δήμου μας», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 427/09-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 992,00€ € με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να να συντάξει Υπόμνημα Γραπτών Εξηγήσεων επί της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ελευσίνας, κατόπιν παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. 436/10-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 437/10-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00€ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΛΠ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 438/10-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 439/10-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για την Απόδοση λογαριασμού δαπανών Χρ. Ένταλμα. Προπληρωμής Νο Α60/18 ποσού 39.155,48€ επ' ονόματι του δημοτικού υπαλλήλου ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ-ΔΡΟΥ, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 441/11-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για την Απόδοση λογαριασμού δαπανών Χρ. Ένταλμα. Προπληρωμής Νο Α81/18 ποσού 19.601,53€ επ' ονόματι του δημοτικού υπαλλήλου ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 442/11-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για την Απόδοση λογαριασμού δαπανών Χρ. Ένταλμα. Προπληρωμής Νο Β383/18 ποσού 3.208,02€ επ' ονόματι του δημοτικού υπαλλήλου ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 443/11-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης «λοιπών υποχρεωτικών δαπανών», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 445/11-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 12ο Λήψη απόφασης Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 143.332,02€, (συνεχιζόμενο από το 2017), με τίτλο «Κατασκευή κτιρίου ποντιακού θεάτρου Δήμου Ασπροπύργου», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 446/11-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 13ο Λήψη απόφασης Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 140.000,00€, με τίτλο «Εξόφληση δεδουλευμένων αποδοχών σύμφωνα με το άρθρ.15 του Ν. 4483/2017», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 448/11-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 14ο Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας της δαπάνης με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMARTCITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» , σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 409/04-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 15ο Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας της δαπάνης με τίτλο: "Ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Οδοφωτισμός), με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ασπροπύργου" σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 410/4-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 16ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου