23η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 25η Μαΐου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 863,04 ευρώ με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 451/14-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.497,92 ευρώ με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 454/14-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 992,00€ € με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών για να εκπροσωπήσει το Δήμο κατά τη συζήτηση της αιτήσεως των Α. Ταξίδη, κ.λ.π. κατά του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. 455/14-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 744,00€ € με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να συντάξει απάντηση στην εξώδικη διαμαρτυρία , πρόσκληση και αναφορά της Ελένης Αρκούδη κατά του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. 456/14-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.100,00 ευρώ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 463/16-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 ευρώ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΥΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 462/16-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.438,40 ευρώ με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 461/16-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 7.700,00 ευρώ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 465/17-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 74.000,00 ευρώ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 466/17-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 70.000,00 ευρώ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 467/17-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 468/17-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 12ο Λήψη απόφασης για την Κατακύρωση του Αναδόχου του έργου «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 12447/17-05-2018 Εισήγηση του Προέδρου της επιτροπής αξιολόγησης.

ΘΕΜΑ 13ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.178,00€ € με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμαρχο Ασπροπύργου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. 470/18-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 14ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου